Logo rubriky
15/1989
  Cena Karla Čapka (další) (72)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989
Odd. záujmovej činnosti SÚV SZM Bratislava,
PKO Pardubice z poverenia OK ONV Pardubice,
vydavateľstvo Smena
vyhlasujú
9. ročník celoštátnej literárnej súťaže

„O cenu Karla Čapka“ 1990

       Tvorba s tematikou science-fiction
       Usporiadatelia - organizátori:
       Odd. záujmovej činnosti SÚV SZM Bratislava
       PKO-OKS Pardubice
       SF klub BC pri ZO SSM VÚMS Praha
       SF klub SFÉRA pri ZO SZM kp. Slovnaft Bratislava
       Termín: Vyhlásenie súťaže september 1989
       Príspevky prijíma od 1. 10. 89 do 28. 2. 90. Oddelenie záujmovej činnosti SÚV SZM Pražská 11, 815 73 Bratislava
       Zásielku /obálku/ označte viditeľné skratkou „SF-CKČ“
       Podmienky: - Súťaže sa môžu zúčastniť všetci občania ČSSR.
       - Prijímajú sa iba práce z oblasti science-fiction a príbuzných žánrov; v sporných prípadoch má rozhodovacie právo porota.
       - Súťaž je hodnotená anonymne.
       - Všetky zaslané práce musia byť pôvodné, doposiaľ nepublikované a v Cene KČ neoboslané. Písané normovaným strojopisom /30 riadkov po 60 znakov/ v troch exemplároch.
       - Spolu so súťažnými prácami /prácou/ zašlite v zalepenej obálke nasledujúce údaje: Meno, rodné číslo, adresu, vzdelanie a stručný prehľad doterajšej publikačnej činnosti, názvy zaslaných prác a údaje o tom, či ste sa zúčastnili v doterajších ročníkoch ceny KČ.
       - Práce sa autorom nevracajú ani na vyžiadanie a zostávajú k dispozícii usporiadateľom.
       Kategórie: Zaslané práce budú hodnotené v nasledujúcich kategóriách: Krátka poviedka do 7 strán Poviedka od 8 do 55 strán
       Novela od 56 do 120 strán
       a práce nad 121 strán /román/ V prípade väčšieho počtu prác bude otvorená kategória poézia.
       Hodnotenie súťažných prác prevádza porota schválená vyhlasovatelmi súťaže. Porota má právo niektoré ceny neudeliť alebo rozdeliť.
       Ceny pre víťazov jednotlivých kategórii venujú poriadatelia súťaže a celoštátneho stretnutia Parcon 90, na ktorom budú výsledky CKČ '90 slávnostne vyhlásené a odmenené.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK