Logo rubriky
8-9/2002
  Cena Karla Čapka (další) (196)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 2002

PROPOZICE 22. ročníku soutěže Cena Karla Čapka

       Administrátor soutěže z pověření Rady Čs. Fandomu v České republice vyhlašuje 22. ročník literární soutěže Cena Karla Čapka v žánru sci-fi, fantasy nebo horroru s fantastickými prvky.
1.Soutěž je vyhlašována v kategoriích krátká povídka (typicky do XX normostran), dlouhá povídka (rozsah od XX do YY normostran) a novela - román (nad XX normostran) v žánrech sci-fi, fantasy nebo horror s fantastickými prvky, napsané v českém nebo slovenském jazyce. V případě nejasností rozhoduje o zařazení do soutěže či do kategorie administrátor soutěže.
2.Zároveň s příspěvkem (příspěvky) autor zašle doprovodné podklady obsahující následující náležitosti:
       a.jméno a adresa autora, další možnosti spojení s autorem (telefon, e-mail apod.)
       b.seznam prací, zaslaných do soutěže, s uvedením rozsahu (kvalifikovaný údaj - počet znaků podle statistiky MS-Word apod.),
       c.vlastnoručně podepsané čestné prohlášení, že autor souhlasí s jedním bezplatným tištěným vydáním svých soutěžních příspěvků a s jedním bezplatným zveřejněním příspěvků nebo jeho části na internetu; případně s uvedením pseudonymu, pod nímž mají být práce evidovány a zveřejněny.
3.Administrátor soutěže si vyhrazuje právo ze soutěže vyřadit práce, které
       a.byly zaslány bez úplných předepsaných doprovodných materiálů (zejména chybějící podepsané prohlášení autora, údaje o autorovi aj.),
       b.nevyhovují technicky - mají nevyhovující typografickou úpravu, jsou vytištěny na nevhodném papíře, obsahují překlepy, vsuvky a opravy apod.,
       c.vybočují ze žánrového zařazení soutěže nebo jinak vzbuzují vážnou pochybnost o vhodnosti jejich zařazení do soutěže.
4.Administrátor soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže a z jejího hodnocení práce:
       a.publikované před okamžikem vyhlášení výsledků CKČ (zejména knižně, časopisecky, ve všeobecně dostupných fanzinech, na internetu apod.),
       b.zařazené do soutěží, jejichž výsledky jsou vyhlašovány před datumem vyhlášení výsledků CKČ,
       c.prokazatelně nepůvodní či přepisy (včetně prací obeslaných do dřívejších ročníků CKČ nebo jejich odvozenin),
       d.před okamžikem vyhlášení výsledků CKČ zbavené anonymity autora (zveřejněním příspěvku nebo jeho názvu a jména autora ve výsledcích jiných soutěží, v publikacích obecného dosahu, v publikacích určených pro fandom apod.).
5.Práce mohou být v rámci jednoho bezplatného uveřejnění vydány ve sborníku soutěže. Pro uveřejnění jsou práce zpravidla vybírány podle výsledného pořadí v soutěži. Editor sborníku může někeré příspěvky vyloučit ze zařazení nebo zkrátit, případně sborník doplnit dalšími soutěžními pracemi.
6.Příspěvky se zasílají ve čtyřech technicky vyhovujících kopiích a s doprovodnými materiály na adresu Martin Koutný, Křížová 31, 674 01 Třebíč. Uzávěrka soutěže je 30/11/2002. Práce došlé po tomto termínu mohou být odmínuty nebo po dohodě zařazeny do dalšího ročníku soutěže.
7.Vyhlašovatelem soutěže je občanské sdružení Československý fandom v České republice. Funkcí administrátora soutěže je pověřen Martin Koutný. Proti rozhodnutím administrátora soutěže o zařazení příspěvku do soutěže, o zařazení příspěvku do kategorie či o vyřazení příspěvku z hodnocení není odvolání. Pravidla hlasování porotců stanovuje a organizační záležitosti spojené s prací porotců řídí administrátor soutěže. Osobní údaje o porotcích a autorech, účastnících se soutěže, jsou použity výhradně pro organizační záležitosti a statistické vyhodnocování soutěže a nejsou předávány třetím osobám.
       Soubor bude opraven a doplněn na Podzimní poradě SFK
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK