Logo rubriky
8-9/2003
  Cena Karla Čapka (další) (205)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 2003

Cena Karla Čapka 2004

Administrátor soutěže z pověření Rady Čs. Fandomu v České republice vyhlašuje 23. ročník literární soutěže Cena Karla Čapka v žánru sci-fi, fantasy nebo horroru s fantastickými prvky. Průběh soutěže se řídí Statutem literární soutěže o Cenu Karla Čapka, zveřejněným tiskem v Interkomu (zpravodaji občanského sdružení Čs. Fandom v ČR) a na internetu na stránkách http://fandom.scifi.cz. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na výročním setkání Čs. Fandomu PARCON, konaném v Brandýse nad Labem koncem srpna 2004.
       Příspěvky se zasílají vytištěné ve čtyřech technicky vyhovujících kopiích a s doprovodnými materiály na adresu Martin Koutný, Křížová 31, 674 01 Třebíč. Uzávěrka soutěže je 30. 11. 2003. Práce došlé po tomto termínu mohou být odmítnuty nebo po dohodě zařazeny do dalšího ročníku soutěže.

Statut literární soutěže o Cenu Karla Čapka

1. Soutěž je každoročně vyhlašována jako anonymní v kategoriích krátká povídka (typicky do 10 normostran), dlouhá povídka (typicky od 11 do 60 normostran) a novela / román (typicky nad 60 normostran) v žánrech sci-fi, fantasy nebo horror s fantastickými prvky, napsané v českém nebo slovenském jazyce. V případě nejasností rozhoduje o zařazení příspěvku do soutěže či do kategorie administrátor soutěže.
2. Zároveň s příspěvkem (příspěvky) autor zašle doprovodné podklady obsahující následující náležitosti:
       a. jméno a adresa autora, další možnosti spojení s autorem (telefon, e-mail apod.),
       b. seznam prací, zaslaných do soutěže, s uvedením rozsahu (kvalifikovaný údaj - počet znaků podle statistiky MS-Word apod.),
       c. vlastnoručně podepsané čestné prohlášení, že autor souhlasí s jedním bezplatným tištěným vydáním svých soutěžních příspěvků a s jedním bezplatným zveřejněním příspěvků nebo jeho části na internetu; případně s uvedením pseudonymu, pod nímž mají být práce evidovány a zveřejněny.
3. Administrátor soutěže si vyhrazuje právo ze soutěže vyřadit práce, které:
       a. byly zaslány bez úplných předepsaných doprovodných materiálů (zejména chybějící podepsané prohlášení autora, údaje o autorovi aj.),
       b. nevyhovují technicky - mají nevyhovující typografickou kvalitu, jsou vytištěny na nevhodném papíře, obsahují překlepy, vsuvky a opravy apod.,
       c. vzbuzují vážnou pochybnost o vhodnosti jejich zařazení do soutěže.
4. Administrátor soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže a z jejího hodnocení práce:
       a. zařazené do soutěží, jejichž výsledky jsou zveřejňovány před vyhlášením výsledků CKČ,
       b. prokazatelně nepůvodní, přepisy a odvozeniny prací zveřejněných nebo obeslaných do dřívějších ročníků CKČ; to se netýká původních dosud nepublikovaných prací, využívajících známých umělých reálií a postav z tzv. sdílených vesmírů,
       c. před vyhlášením výsledků CKČ a bez souhlasu administrátora zveřejněné (i pod pseudonymem nebo anonymně) nebo zbavené anonymity (dáním do souvislosti se jménem autora nebo s jeho dříve zveřejněným dílem citací nebo uvedením obsahu nebo jednoznačnou charakterizací postav apod.) v tisku nebo jiným zveřejněním (zejména na internetu).
5. Práce mohou být v rámci jednoho bezplatného uveřejnění vydány ve sborníku soutěže nebo zveřejněny na internetu. Pro uveřejnění ve sborníku jsou práce zpravidla vybírány podle výsledného pořadí v soutěži. Editor sborníku může příspěvky vyloučit ze zařazení nebo zkrátit, zveřejnit úryvek nebo případně sborník doplnit dalšími soutěžními pracemi.
6. Zřizovatelem soutěže je občanské sdružení Československý fandom v České republice. Pravidla hlasování porotců stanovuje a organizační záležitosti spojené s prací porotců řídí administrátor soutěže. Osobní údaje o porotcích a autorech, účastnících se soutěže, jsou použity výhradně pro organizační záležitosti a statistické vyhodnocování soutěže a nejsou předávány třetím osobám.
7. Vyhlášením soutěže je pověřen administrátor, který stanovuje termín uzávěrky pro přijetí soutěžních příspěvků (zpravidla 30. listopadu) a může provést i další upřesnění ve vztahu k soutěžním příspěvkům. Práce došlé po uzávěrce mohou být odmítnuty nebo po dohodě zařazeny do dalšího ročníku soutěže. Příspěvky se zasílají ve čtyřech technicky vyhovujících kopiích a s doprovodnými materiály na adresu, stanovenou administrátorem a uvedenou ve zprávě o vyhlášení soutěže.
8. Rozhodnutí administrátora o zařazení příspěvku do soutěže, o jeho zařazení do soutěžní kategorie nebo o jeho vyřazení ze soutěže je konečné.
9. Funkcí administrátora soutěže je zřizovatelem pověřen Martin Koutný, Křížová 31, 674 01 Třebíč.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK