Logo rubriky
8/1992
  SF soutěže (další) (102)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1992

SF soutěže 1993

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O CENU KARLA ČAPKA 1993

       Prezident a rada Čs. fandomu, organizátoři Parconu a redakce časopisu Ikarie vyhlašují 12. ročník literární soutěže z oblasti SF O cenu Karla Čapka.
       Délka, počet a forma soutěžních textů nejsou nijak omezeny; jejich rozřazení do jednotlivých kategorií provede porota po uzávěrce soutěže. Všechny práce však musí splnit tyto podmínky:
 • půjde o dosud nepublikované práce;
 • budou napsány v českém nebo slovenském jazyce;
 • budou napsány na stroji nebo natištěny kvalitní tiskárnou počítače (nikoli písmena složená z teček a nikoli vybledlé pásky) normovaným strojopisem, tj. 30 řádků na stránce a 60 úderů na řádce;
 • budou zaslány v originále a třech kopiích, tj. celkem ve čtyřech exemplářích. Práce můžete zaslat také na disketě v libovolném textovém procesoru, v tom případě k disketě připojte 3 exempláře již vytištěného textu; slibujeme, že diskety v pořádku vrátíme;
 • soutěž je anonymní, proto k zásilce připojte zalepenou obálku obsahující tyto údaje: jméno, adresu, rodné číslo, účast v minulých ročnících CKČ a předchozí publikační činnost.
 •        Uzávěrka soutěže je 30.11.1992.
         Příspěvky posílejte buď do redakce Ikarie nebo na adresu: Z. Rampas, Letecká 6, 161á00 Praha 6.
         Organizátoři Parconu 1993 si vyhrazují právo použít soutěžní práce ve sborníku, který vydají u příležitosti vyhlášení výsledků tohoto ročníku soutěže na Parconu 1993 v Šumperku.

  SOUTĚŽ O CENU JIMA DOLLARA

         SFK Spectra a měsíčník Ikarie vyhlašují 3.áročník soutěže o nejlepší SF povídku autora do 18 let CENU JIMA DOLLARA.
         Své příspěvky zasílejte do 31.8.92 na adresu
         Viktor Nikolov, Zelená 2, 160 00 Praha 6.
         Potěší nás a usnadní nám práci, jestliže můžete svá díla zaslat ve dvou exemplářích.

  Literárna súťaž poviedok žánru sci-fi

         Zväz záujmových združení a Slovenský syndikát autorov fantastiky (SSAF), vyhlasujú II. ročník literárnej súťaže o pôvodnú, slovensky písanú poviedku žánru science fiction.
         Súťaž má za cieľ o. i. iniciovať tvorbu nových talentov tohoto svojbytného literárneho žánru, ktorý napriek nespornej čitateľskej popularite nemá doteraz medzi slovensky píšucimi tvorcami patričné autorské zázemie tak, ako sme toho svedkami napríklad v Českej republike.
         Podmienky pre účasť v literárnej súťaži:
         1. Súťaž je anonymná a vekovo neobmedzená
         2. Prijímajú sa práce písané v jazyku slovenskom od autorov z celej ČSFR a zahraničia v rozsahu maximálne 10 normovaných strán textu (formát A4, 30 riadkov na 1 stranu a max. 60 znakov v riadku), písané strojom alebo tlačiarňou počítača. Počet súťažných prác nie je obmedzený.
         3. Súťažné práce musia byť pôvodné, doteraz nepublikované.
         4. Súťažné práce, každú v 4. exemplároch nepodpisujte, ale v zásielke priložte zalepenú obálku s osobnými údajmi (zoznam názvov prác, meno, prípadnú doterajšiu literárnu aktivitu, presnú adresu a rodné číslo).
         5. Všetky poviedky zaslané do súťaže ostávajú vyhlasovateľom k dispozícii a súťažiacim sa nevracajú. Publikované práce budú honorované bez ohľadu na umiestnenie v súťaži.
         Odborná porota menovaná vyhlasovateľmi súťaže si vyhradzuje právo nezaradiť do súťaže práce, ktoré nespľňajú technické podmienky uvedené v bodoch 2,3,4 týchto propozícií.
         Uzávierka súťaže je 15. septembra 1992.
         Odborné porota udelí nasledujúce základné ceny:
         1. cena 3.000,- Kčs
         2. cena 2.000,- Kčs
         3. cena 1.000,- Kčs
         Ďalej bude udelená zvláštna cena 1.000,- Kčs nejlepšiemu autorovi do 25 rokov a zvláštna cena 1.000,- Kčs najlepšiemu autorovi žijúcemu mimo Slovensko.
         Vyhlasovatelia súťaže na základe rozhodnutia odbornej poroty môžu jednotlivé ceny rozdeliť medzi viacerých autorov, prípadne niektorú s cien neudeliť. V prípade mimoriadnej kvality diela môžu byť ceny zvýšené darmi sponozorov.
         Vyhlásenie výsledkov súťaže a ocenenie víťazov sa uskutoční na oficiálnom vyhodnotení a oznámi sa aj prostredníctvom tlače v novembri 1992.
         Všetky úspešné poviedky budú publikované s profilom autora.
         Súťažné práce zasielajte na adresu:
  Slovenský syndikát autorov fantastiky
  P. O. BOX 70, 852 70 Bratislava.
         Zásielku označte heslom „Literárna súťaž“.

  Šanca pre vás...

         Každá literárna súťaž, najma keď ašpiruje na to, aby oslovila čo najväčší počet autorov a chce byť seriózna, musí mať svoj názov a prípadne emblém, napríklad v podobe plastiky pre víťazov.
         Najprestížnejšia svetová literárna cena pre SF diela sa nazýva HUGO, na počesť „otca“ modernej sci-fi Huga Gernsbacka. V ČSFR už jedenásť rokov udeľujú kluby fanúšikov fantastiky „Cenu Karla Čapka“ v rovnomennej literárnej súťaži, ktorá je spodobnená v plastike čapkovského MLOKA. Názvov literárnych súťaží a ich spodobnení v artefaktoch ktoré sú súčasťou samotnej ceny, je neúrekom po celom svete.
         Aj literárna súťaž poviedok sci-fi, vyhlásená Zväzom záujmových združení a Slovenským syndikátom autorov fantastiky, by chcela niesť svoje pomenovanie. Propozície súťaže uvádzame v tlači a tak se pre vás vytvára šanca vymyslieť názov, ktorý by vystihoval zmysel súťaže a aj to, že je vlastne prvou svojho druhu na Slovensku.
         Jej názov môže vyjadrovať symboliku spojenú zo žánrom sci-fi, môže miesť meno osobnosti ktorá mala nezmazateľný vplyv na fantastiku, jednoducho vaša fantázia môže pracovať naplno. A ešte maličkosť: humorný názov je síce vítaný, no štipka serióznosti nezaškodí! Názvy ako „Fotónové krpce“ či „Nukleárna valaška“ by preto mali patriť niekde inde.
         Môžete zasielať neobmedzený počet návrhov na názov súťaže (z názvu odvodia naši výtvarníci aj umeleckú plastiku), no čo je najpodstatnejšie, víťazný návrh, ktorý určí porota spomínanej súťaže SF poviedok, bude odmenený poukážkou na nákup kníh v špecializovanej predajni SF literatúry ZÁKLADŇA, alebo výberom SF literatúry podľa želania
         v hodnote 500,- Kčs
         Máte na vymýšľanie 30 dní od chvíle kedy sa dočítate o tejto súťaži.
         Návrhy adresujte na:
  Slovenský syndikát autorov fantastiky
  P. O. BOX 70, 852 70 Bratislava
         Dúfame, že už tento ročník literárnej súťaže ponesie názov, ktorý ste možno vymysleli práve vy.
  Za SSAF Vlado Srpoň
  Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK