Logo rubriky
9/1995
  Akademie SF (další) (129)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1995

Akademie science fiction, fantasy a hororu

Úvodem

Jak se pokusím ukázat dále, úkoly a priority Čs. fandomu se v posledních letech změnily a je na čase tomu přizpůsobit práci a strukturu naší organizace.
       Zhruba do roku '90 bylo cílem fanouškovského hnutí umožňovat maximálnímu počtu čtenářů přístup k maximálnímu množství science fiction a příbuzné literatury (dále jen SF), tehdy povětšinou v nemilosti režimu, a tedy vydávané v nedostatečném počtu i nedostatečných nákladech. Otázka kvality vydávané SF tehdy takřka neexistovala. Kamenná vydavatelství dosahovala přes ideologická omezení při výběru témat a autorů dnes nepřekonatelnou (protože zatím nerentabilní) úroveň. Dobrá úroveň SF šířené ve fanzinech byla zase dána tím, že dobrovolně a z vlastního zájmu (pro svou zábavu) vykonávanou práci obvykle děláme, jak nejlépe umíme.
       Současná situace je v mnoha ohledech právě opačná. Zájem vydavatelů o SF a fantasy prožívá nebývalý vzestup.1 Ten bohužel není doprovázen obdobným vzrůstem zájmu čtenářů (na tomto místě nelze nepřipomenout čtenářský hlad let osmdesátých).
       Vedle neovlivnitelných, vnějších faktorů, jako je změna struktury volného času většiny obyvatelstva (a jeho ztráta u početných skupin technické inteligence, tvořících v minulosti důležitou část čtenářů SF), je to způsobeno i řadou vnitřních příčin.
       V současné nadprodukci SF se nelze vyznat bez značných časových ztrát. S trochou nadsázky to znamená, že kdo věnuje svůj volný čas hledání toho dobrého, nemá jej pak již na četbu. A protože většina nynější produkce není dobrá, náhodný čtenář bude takřka vždy zklamán. Jako vodítko nemohou sloužit ani slavná jména (zprzněná buď překladem nebo vydáním té horší či zastaralé části jejich tvorby), ani kredit vydavatele. Dokonce ani vydavatelství původně vzešlá z fandomu dnes z mnoha příčin nejsou výjimkou ve všeobecném poklesu kvality. Špatné jsou překlady, redakční práce prakticky neexistuje a to ani u renomovaných firem2, typografie je mnohdy a spíše většinou katastrofální,3 jediným obecnějším kladem je snad objev několika řemeslně dobrých obálek.4
       To vede k tomu, že většina SF vychází v nákladech okolo 5 000 kusů a kupuje si ji stále tatáž skupina čtenářů (jejímž jádrem je český a slovenský fandom).
       Když se i objeví něco dobrého (a není toho přes předchozí nářek tak málo, kdyby jen 10% neuráželo vkus a vzdělání, stále je to více než sto - vypomůžeme-li si vrcholy předlistopadové produkce - knih ke čtení), s výjimkou čtenářů Ikarie, Magazinu Fantasy and Science fiction, Nemesis a několika fanzinů se širší veřejnost nemá šanci o kvalitní SF dovědět.
       Je tedy nasnadě, že fanoušek SF je ve zcela jiné, nové situaci. Ze stadia „sháním a nemohu sehnat SF“ se bez varování dostal do situace „hledám dobrou SF nemohu ji nalézt v záplavě komerčního či špatně přeloženého čtiva“.
       Běžný, leč poučený čtenář už ví, že všechno, ani to nejlepší, přečíst nedokáže. Poučen lživostí obálek a doporučení na záložkách může rezignovat a kupovat zcela náhodně, nebo si vybírat podle doporučení nějaké autority. V tom je šance pro vznik Akademie.
       Vedle přínosu pro čtenáře by Ceny Akademie byly povzbuzením pro ty vydavatele, kteří ještě zcela nerezignovali na kvalitu a pouze se dočasně podřizují nediferencovanému trhu ovládanému masovým čtivem nízké kvality.
       Pokud by snažení Akademie vedlo i jen k minimálnímu zvýšení zájmu veřejnosti o SF, objevil by se tím ještě neobsazený segment čtenářské obce,5 o který by se vydavatelé museli snažit, což by vedlo k oživení konkurence a zvýšení kvality.

Akademie science fiction, fantasy a hororu

Zde vidím nové uplatnění organizovaného fandomu. Navrhuji založit Akademii SF, fantasy a hororu, jejíž hlavní náplní by vedle podpory teoretické práce na poli SF a podpory domácí tvorby bylo hodnocení produkce SF z mnoha úhlů pohledu a v různém časovém horizontu.
       Ceny Akademie zahrnou a sjednotí část již existujících cen fandomu6 a několik nových. Rozhodnutí Adademie budou prezentována na Parconu či na speciálním pořadu zaměřeném na masmédia. Vyhlašování nominací a předání cen bude slavnostním ceremoniálem zviditelňujícím jak oceněné práce, tak i akademii, zastoupenou zde svými nejznámějšími a nejvýznačnějšími členy a sponzory, hlavně však SF.
       Členy Akademie se vedle zakladatelů z Čs. fandomu stanou (respektive jim bude nabídnuto členství) držitelé Mloka a CKČ, Ludvíka za zásluhy, přizvaní odborníci z fandomu i mimo něj a sponzoři.7
       Činnost Akademie řídí organizační rada volená všemi členy, agendu Akademie vyřizuje radou jmenovaný sekretář, pokud možno placený.8
       Vědecká rada se zabývá posuzováním teoretických prací o SF, vypisuje témata podporovaná Akademií9 a hodnotí je. Řídí vlastní vydavatelskou činnost Akademie.10 Navrhuje přijímání dalších členů, případně udělování vědeckých titulů v oblasti SF.11
       Sponzoři se od určitého příspěvku výše12 stávají členy Akademie s hlasovacím právem a s právem uvádět za svým jménem nebo jménem své firmy titul:
člen Akademie SF, F & H.
       Akademie vydává v podobě Ročenky výroční zprávu o své činnosti pro své členy, sponzory a SF veřejnost. Ročenka obsahuje seznam udělených cen, výsledky anket Akademie, výsledky hospodaření Akademie, kratší teoretické práce, shrnutí života čs. fandomu v daném roce a seznam členů a sponzorů Akademie.
       

Organizační (a jednací) řád Akademie13

       Rozesílání, vracení a vyhodnocování dotazníků. Pravidla práce v Radách určí jejich členové.

Zakládací listina Akademie14

       Zřizovatel: Čs. fandom
       Sídlo:15
       Vznik a ukončení členství
       Práva a povinnosti členů Akademie, Vědecké a Organizační rady
       Členský příspěvek16
       Sponzoři17
       Finanční hospodaření
       

Přípravný výbor Akademie

       Protože se Akademie buduje „za pochodu“, (aby nevznikalo zbytečné zpoždění a získali se první zkušenosti), do vypracování definitivní verze stanov část zakládajících členů bude vykonávat některé činnosti Akademie, hlavně co se týče nominací18 a sběru dat.
       
       Zakládající členové
       V první fázi bude členství nabídnuto spisovatelům a překladatelům SF, držitelům Mloka, CKČ, Ludvíka a dalším:
Mlok: V. Kantor, IŽ, T. Rotrekl, J. Nesvadba, O. Neff, K. Saudek, V. Talaš, Z. Rampas, L. Freiová, J. Kantůrek
CKČ:19 I. Kmínek, F. Novotný, J. Pecinovský, E. Hauserová, J. Hlavička, V. Kadlečková, J. Poláček, J. Oščádal
Teorie: I. Adamovič, Fr. Houdek, P. Kosatík, A. Langer, A. Kramer, P. Kotrle, O. Müller, E. Niczky, J. Olša jr., R. Podaný, C. Šimsa, J. Žarnay
Ludvík: M. Klíma, T. a R. Jirkovští, P. Nosek, J. Veis, Zd. Volný, Martin Šimon Schuster
ČSSFF: E. Čierny, Fr. Moravec, J.Pilch, J. Vašát, P. Pavelko
Redakce SF časopisů: Ikarie, MF&SF, Nemesis, Interkom, Dech draka, Základna
VIP:20 osobnosti známé z jiných než SF sfér společenského života
Malíři a ilustrátoři: M. Dubnický, J. Maxon, K. Saudek, M. Pilcerová,
Autoři: O. Adámek, C. Biedermannová, J. Boček, Vl. Chrastina, A. Kramer, O. Krug, L. Macháček, E. Martin, I. Mls, J. Netrval, J. Petr, J. W. Procházka, A. Vášová, M. Ščepka a další
Film: P. Beneš, S. Čermák, RM
DTP: M. Dvořák, M. Maniš
SSAF: O. Herec, D. Kostovský, Vlado Srpoň
Překladatelé: L. Dvořák, V. Kříž, R. Podaný, P. Weigel
Recenzenti: P. Zodiak, L. Koubová, J. Kubec
       
       Fyzická podoba Ceny Akademie - artefakt nějak spojený s dílem K. Čapka (Robot, Povětroň, Cena Karla Čapka - Mlok), J. Weisse, J. M. Trosky či L. Součka (Ludvík, Cesta slepých ptáků), s Československem, či s nějakým místem Brno (drak).
       

Razítko, Logo a Pečeť kvality

       Vítěz výtvarné soutěže
       

Předběžný návrh cen hodnotících uplynulý rok21
Cena Akademie
22 za

       
       nejlepší knihu domácí román
        překladovou sbírku povídek
        antologii23
       nejlepší vydanou teoretickou práci
       nejlepší obálku24
       nejlepší časopis
       nejlepší poloprofesionální časopis
       nejlepší fanzin
       nejlepší překlad25
       nejlepší film domácí/zahraniční
       nejlepší typografii a grafické zpracování SF díla
       a další dle nominací.
       

Hodnocení ve třech krocích

1. Průběžně oznamované nominace,26 v tisku a na obálkách knih (jako doporučení Akademie)
       
Nominaci (či doporučení Akademie, což je vlastně nominace díla v okamžiku jeho výdání) by měla získávat díla, která mají ambici nebýt jen spotřebním zbožím, v některém směru překračují rámec zábavné literatury a přitom jsou dobře řemeslně zpracována.
       
2. Shrnutí nominací ve všech oborech, rozeslání dotazníku členům Akademie27
3. Vyhodnocení vrácených dotazníků a slavnostní vyhlášení vítězů a udílení cen (medializace SF).28
       
       Do systému Akademie bude integrována Cena Karla Čapka,29 jejiž reforma se jeví nevyhnutelná.30
       Akademie bude udělovat i některé anticeny.
       

Návrh záporných cen

       Grafoman roku31
       Koniáš (za nejhorší překlad)32
       Cena za nejodpudivěji vyhlížející knihu33
       

Celoroční, průběžná hodnocení Akademie

Týdenní přehledy v novinách a časopisech

       Vedle ročního hodnocení bude mít Akademie Knižní hlídky34 v novinách a týdenících, kde bude zveřejňovat aktuální minirecenze právě vydávané SF.
       
       Rubrika Neberte to - Nechte to ležet: varování čtenářů před knižními zmetky, překladatelskými excesy a svévolně zkrácenými vydáními.35
       
       Osvědčení o kvalitě překladu (Pečeť akademie)
       Za poplatek (zaplacený předem) uděluje Akademie osvědčení o kvalitě překladu.36 Osvědčení může pak být otištěno na obálce.
Z. Rampas a J. Olša, jr.1) Podle statistiky z elektronické formy Superseznamu vyšlo v letech 1990 až 1994 celkem 894 titulů, tedy s letošním rokem přes 1 000 SF knih. Zpět
2) Příkladem za všechny budiž překlad a vydání románu Triumf a překlad J. Kosteleckého u Paseky (nebo už asi promlčené vydání prvních dílů Nadace, kdy překladatel diktoval překlad písařce na první čtení z originálu a podle všeho už s textem pak nikdo nepracoval). Zpět
3) Sazeč Hvězdné pěchoty a Vládce světla, vydaných u AND Clasic, či jak se bývalý AG kult dnes jmenuje, by zasloužil pověsit. Zpět
4) Zpravidla ale vetšinou u knih, kde je vše ostatní ostudné, naopak třeba Svoboda ještě neztratila úroveň redakční práce, ale obálky má příšerné. Zpět
5) Současná situace je dána i tím, že trh je dost stabilně rozdělen mezi několik největších vydavatelů, kteří již znají vkus svých čtenářů, jejich zájmem je jen se mu co nejvíce podbídnout. Zpět
6) Pokud o to jejich pořadatelé projeví zájem. Zpět
7) Celkem půjde max. o 100 členů Zpět
8) Jako najatý manažer. Zpět
9) Např. studie mapující diplomové práce věnované SF. Zpět
10) Vydání bibliografie SF (Superseznam), bibliografie fanzinů, katalog SF artefaktů (plakáty, placky), Kdo je kdo v české a slovenské SF. Zpět
11) SFDr Zpět
12) S menším příspěvkem se objeví v Ročence a dalších materiálech. Zpět
13) To už vypadá, jako by to psal Veverka. Zpět
14) Na základě tohoto vypracuje Carola, když bude tak hodná. Zpět
15) Asi Praha, fakticky však místo bydliště sekretáře. Zpět
16) Na rozběhnutí organizace a pro eliminaci pasivistů Zpět
17) Podle možností naší legislativy Zpět
18) V této době má vyjít např. Slovník českých SF autorů a Encyklopedie SF Zpět
19) Členství v Akademii bude nabídnuto i všem českým a slovenským držitelům Ceny Akademie. Zpět
20) Marek Benda. Zpět
21) Kalendářní či jiný Zpět
22) Není nutné udělovat každý rok všechny, rozhodnou nominace. Zpět
23) Celkem může jít až o 6 ocenění. Zpět
24) Dnes např. Čiplenka. Zpět
25) Cena Jiřího Markuse. Zpět
26) Stačí shoda 5 (?) členů Akademie, (moje typy /zr/ Slovník českých autorů SF (I. Adamovič), Encyklopedie SF (O. Neff, J. Olša), Bratři (J. Oščádal), Dům vědmy z vršku (M. Sedzikowska), vše zatím ve výrobě, z vyšlých knih Lavondis (R. Holdstock)). Zpět
27) Z nominací se odvodí kategorie, v tom kterém roce vyhlašované. Zpět
28) Vyhlášení proběhne na SF akci konané na počátku roku. Ideální by bylo vrátit Parcon do dubnového termínu. Zpět
29) Může být organizačně spojená s Literární dílnou a převzít část jejich postupů. Zpět
30) Například zavedením poplatku pro účastníky, z něhož budou placeni lektoři a hrazeny odměny pro nejlepší (vítěze soutěže). Zpět
31) O plyšového kalašnikova. Zpět
32) Již dnes odborně vedená R. Podaným. Zpět
33) Dnes např. Plivník. Zpět
34) Třeba i jako placenou inzerci Zpět
35) Např. v knize P. Anthonyho u již zmiňovaného AND Clasicu, „Vláda rudého meče - Reinkarnace 4“ chybí půl stránky textu na str. 220. Zpět
36) Výhodné pro vydavatele, kteří nemají na redaktora, a pro fanouška, který si přečte korektury a za poplatek vypracuje hodnocení, za další poplatek může dodat opravený text. Zpět
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK