Logo rubriky
2/1986
  (23)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1986

KLASIFIKACE

       §1: klasifikace je založena na dvou principech: objektivním /skutečné podmínky a možnosti sfk/ a subjektivním /stupeň jeho spolupráce s ostatními/;
       §2: klasifikaci nových sfk či změny dosavadní klasifikace provádí 2x ročně poradní setkáni vedení. čs. sfk /dále jen PSV/. Kroužek lze přeřadit do kategorie klub a naopak pouze na základě návrhu jeho zástupce na poradě nebo návrhu člena KK;
       §3: pokud sfk neplní závazky vyplývající z jeho kategorie, automaticky tím v určeném rozsahu zanikají i jeho práva z této kategorie vyplývající;
       §4: seznam kroužku a klubů podle jejich aktivity bude vždy po PSV zveřejněn v Interkomu;
       §5: dohodnutá kvóta odvodů do distribuční sítě fanzinů závisí na počtu členů sfk a počtu vydávaných výtisků. Distribuční sít vychází ze seznamu sfk podle jejich aktivity;
       §6: MTZ a další obdobné příspěvky sfk k akcím fandomu se odrážejí v postavení sfk nepřímo, tj. podílem či podmínkami podílu na jednotlivých akcích, a v přímé spolupráci s kluby tyto akce zajištujícími;

Klasifikace a kriteria

       §7: neoklub /klub ve stadiu vzniku/
       kategorie sfk do max. 12 měsíců od navázání kontaktu s KK. Nejpozději na druhé PSV od tohoto data musí být rozhodnuto o jeho zařazení do jedné z kategorií kroužek - klub;
       §8: kroužek /miniklub/
       sfk s nízkým podílem na činnosti fandomu, s činností převážně pasivního charakteru. Kroužkům se doporučuje navázat co nejtěsnější spolupráci s některým z nejaktivnějších klubů;
       §9: klub /monoklub/ klub, který splňuje následující podmínky:
       s pestrou činností převážně tvůrčího charakteru,
       pravidelně se účastníci aktivně akcí fandomu,
       spolupracující s fandomem a propagující sf navenek;
       §10: konglomerát /fanklub/
       skupina sfk, které se dohodly na přesně vymezených a závazných pravidlech a povinnostech ve vzájemných vztazích. Obecně systém konglomerátu umožňuje různé stupně integrace /kombinace práv a povinností/ podle zájmů a podmínek jednotlivých sfk.
       V případě, že jsou členy konglomerátu i kroužky, mohou se podílet na výhodách z toho plynoucích bez ohledu na svou kategorii. Nejšířeji pojatým konglomerátem je KK /Koordinace klubů/, která se snaží o zapojení všech sfk v ČSSR;

Práva a povinnosti

       §11: neoklub
       - každý rok vyplnit dotazník KK, po jeho vyplnění KK zajistí zaslání výtisku zjednodušeného superseznamu knih, zaslání všech dostupných čísel Interkomu zpětně /po dobu neolhůty zdarma, poté se sfk rozhodne, zda si bude hradit další kopie/, zaslání Interkomu speciál a adresáře, uvítacího dopisu KK a na konci lhůty přidělení patrona v KK, zaslání adres fanoušků registrovaných v okolí místa vzniku nového sfk, dočasný příděl fanzinů z distribuční sítě /po dobu neolhůty/ a nabídka knižního fondu. Možnost účastnit se PSV a odpovídající počet míst na Parcon;
       §12: kroužek
       povinnosti: a/ jednou ročně vyplnit dotazník KK,
       b/ vydává-li fanzin, zaslat od každého čísla jeden kus KK k archivaci.
       práva: nárok na minimálně jedno místo na Parconu, pozvánka na semináře, Tatracon a ostatní obdobné akce, možnost odebírat interkom.
       Zařazení do distribuční sítě fanzinů v závislosti na aktivitě a přistup k distribučním sítím KK za předem stanovených podmínek, které se mohou lišit od obecně platných pravidel. Smyslem případných úprav těchto bude povzbudit kroužek k větší aktivitě /např. vázat zapůjčení kufříkového pořadu jeho předvedením pionýrům atd/.
       §13: klub
       povinnosti: a/ jako kroužek
       b/ jako kroužek
       c/ minimálně jednou ročně účast na poradě vedení sfk,
       d/ odvádění dohodnuté kvóty fanzinů do distribuční sítě;
       práva: nárok na minimálně 2 místa na Parconu, pozvánky na semináře a obodbné akce, možnost odebírat Interkom, zařazení do distribučních síti KK za obecně stanovených podmínek;
       Návrh na klasifikaci sfk ve zde uveřejněné podobě vznikl na základě několika předchozích variant po zhruba půl roce jednání v KK. Jako takový bude nyní předložen jarní poradě vedení klubu - jeho otištění má proto klubům poskytnout možnost podrobněji jej prostudovat ještě před samotnou poradou.
       Zároveň otiskuji i několik svých návrhů na některé úpravy tohoto textu, který KK vypracovala po mém odchodu. Ve snaze zabránit zbytečným dohadům předem upozorňuji, že klasifikaci jako takovou hodlám(e) na poradě podporovat (vychází z kompilátu, který jsem pro KK připravil na základě předchozích návrhů a diskusí).
       Připojené připomínky jsou jednak doplňujícího a upřesňujícího charakteru (s nimiž by členové KK jistě souhlasili, ale uzávěrka „tlačí“) , nebo se snaží dotáhnout až do konce některé aspekty návrhu (např. § 9,11 a 13) a bude záležet na samotných klubech, které variantě dají přednost.
- V. Veverka
KPVF Spectra, Praha -
       §2: ....Kroužek lze přeřadit do kategorie klub pouze na základě návrhu jeho zástupce na poradě, klub lze přeřadit do kategorie kroužek na základě návrhu člena KK;
       §4: .....Interkomu /zajistí KK/;
       §9: klub /monoklub/ sfk, který splňuje následující podmínky:
       - má zřizovatele
       - minimálně dva jeho členové jsou fandomu povědomí
       - pořádá pro své členy pravidelné akce s programem nejméně 7x ročně
       - minimálně jednou ročně uspořádá větší akci pro veřejnost /mimo rámec vlastního členstva/ nebo se spolupodílí na dvou takovýchto akcích nebo vykonává některou ze specializací, schválených PSV;
       §11: - po získání adresy nového sfk KK do 21 dne zašle tomuto dotazník s průvodním vysvětlením. Pokud jej klub vyplní, KK do 14 dnů zajistí pro klub zasláni 6 čísel Interkomu zpětně /hrazeno z MTZ/, Interkomu speciál, adresáře, uvítacího dopisu, adres fanoušků registrovaných v okolí místa vzniku nového sfk, dočasný příděl fanzinů z distribuční sítě /po dobu neolhůty minimálně 8 ks různých fanzinů, nikoli však veškerou vycházející produkci/.
       KK dále garantuje novému klubu možnost zúčastnit se PSV, l místo na Parcon a pozvánky na ostatní setkání fanoušků.
       §13: práva: při splnění bodu
       a/ nárok na minimálně 2 místa na Parconu, pozvánka na PSV, semináře a další akce fandomu, možnost odebírat Interkom,
       b/ zařazení do distribuční sítě KK za obecně stanovených podmínek,
       c/ minimální zaručený počet přihlášek na Parcon zvýšen na 3, v případě účasti na obou poradách na 4,
       d/ přidělení odpovídající kvóty v distribuční síti fanzinů KK:,
       §14: /nový/ tato klasifikace je míněna jako pracovní materiál pro hodnocení aktivity sfk. Je záležitostí jednotlivých sfk, zda budou používat oficiální označení „kroužek“ nebo „klub“. Kroužek nebo klub ve smyslu této kategorizace znamená soubor určitých požadavků a kriterií na činnost organizovaných fanoušků.
       Interkom - metodickoiiiformační bulletin K PVF Spectra ODPM Praha 8. Vychází nepravidelně, náklad 50 registrovaných kusů. Pouze pro vnitřní potřebu klubu, neprodejné, neprošlo jazykovou ani stylistickou úpravou. Za obsah odpovídá a číslo sestavil PhDr. V. Veverka. 28.února 1986
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK