Logo rubriky
1/1987
  (31)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1987

LEGITIMACE JEDNOTNĚ

Jednotné přílohy k legitimacím sfk (mohou plnit i funkci samostatných legitimací) mají symbolizovat sounáležitost čs. fandomu. Cílem zásad jejich poskytování je vytvořit podmínky i pro jejich praktický význam.
       Distribuci hotových legitimací provádí sfk PARSEK Praha, registraci počtu a druhu vystavených příloh zajišťuje sfk SPECTRA Praha.
       Zásady: - barevné odlišeni
       žlutý pruh: pro děti a mládež do 15 let
       hnědý pruh: externí členství (člen je v korespondenčním styku s klubem minimálně 1 rok či 4 dopisy, nebo se účastní práce klubu)
       modrý pruh: čestné členství (lze je vydávat pouze v poměru 1:10 vůči řádným členům)
       bílý pruh: řádní Členové klubu (minimálně po půl roce členství vyjma u klubů s kandidátskou lhůtou)
       zelený pruh: aktivní členové - fanové, (lidé podílející se na přípravě akci klubu a dále podle uvážení vedeni sfk)
       červený pruh: vedeni sfk (maximálně 3 legitimace na klub, člen je oprávněn vystupovat jménem klubu)
       - doba platnosti:
       Dobu platnosti si určuji kluby samy v rozmezí 1-3 roky, u klubů na středních a vysokých školách příp. i větší. Doporučená hranice je 2 roky (tzn., že i na školách je minimálně jednou za dobu studia prováděna „výměna legitimací“ a vyřazení pasivních členů).
       Neplatná legitimace zůstává v majetku člena, klub může uvolněné číslo obsadit novou.
       pozn. Kluby, které budou mít zájem o účast na táto akci, si mohou napsat o legitimace do sfk FARSEK. Údaje o druhu a počtu vystavených legitimací prosím zasílat do sfk SPECTRA.
       - barevný pruh:
       Legitimace, kterou vidíte před sebou /M 1:2 / vznikla v době, kdy už nikdo nedoufal, že ještě spatří světlo světa. Návrh vznikl na jedné z podzimních schůzek OK roku 1985. Od té doby ten malý kousek papíru prošel obrovskými změnami. Byl postaven ne výšku i naležato, fotografie byla vpravo í vlevo. Jednou mělo být uvedeno jen Jméno majitele, podruhé zase všechny dostupné údaje o držiteli, včetně stručného životopisu a doporučení spolku pro ochranu zaběhnutých psů a koček. Nakonec se ale všechny dvě zbývající strany dohodly na konečné verzi. Nejspíš to bylo hlavně díky tomu, že někdo vydržel až do konce a někdo ne.
       Z pražských klubů o tyto legitimace projevily zájem např. Villoidus, Solaris, Terra, T.M. Dva posledně jmenované však, bohužel, svou žádost přednesly na výroční schůzi OK, která se konala v kulturním zařízení „U Karla IV.“, takže nebylo možno zodpovědně je informovat o dalekosáhlých možnostech jejich průkopnického činu.
       První praktické využití této legitimace, by mělo být už koncem letošního dubna na burze pořádané společně sfk Parsek a sfk VV*
Lik
       * Rozuměj kluby V. Veverky t.j. Klon a Spectra
       INTERKOM - metodickoinformační materiál sfk Parsek při KK FO SSM FSI ČVUT, Adresa redakce: ZUČ - SFK, FO SSM, ČVUT - Strojní fakulta, Karlovo náměstí 13, 121 35 Praha 2. Odpovědný redaktor: Pavel Březina; redakce: F.Bezděk, J.Pírko, R.Vlasák, V.Rýpar. Vychází nepravidelně. Náklad registrovaných ?? výtisků. Pauze pro vnitřní potřebu klubu. Neprošlo jazykovou ani stylistickou úpravou. Neprodejné,
       Toto číslo bylo dokončeno 31.1.1987
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK