Logo rubriky
88/1909.txt
  (50)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
  Interkom 9/1988  
Všechna práva © Interkom 1984 - 1988

NE-parcoráni jásejte !!!

Na letošním Parconu se přihodila veliká událost. Pět nadšených fanů (MS Pavel Weigel, NŽ Carola Biedermannová, NJ Robert Rameš, NN Honza Pavlík a NC Vláďa Kejval) se okamžitě po slavnostním nástupu členů Parcorán clubu (PC) sešlo a vymyslelo pro VÁS zbrusu nový SF-club.
       Zamysleli jsme se nad funkcí Parcorán clubu a došli jsme k názoru, že tento klub je:
       l/ elitářský
       2/ výhradně mužský
       3/ neplní žádnou specifickou funkci v hnutí - je ryze formální
       4/ spoutaný přesnými pravidly
       5/ bez možnosti dalšího rozvoje a tudíž odsouzený k zániku (dekadentní - bez perspektiv)
       Naproti tomu NÁŠ klub je:
       l/ otevřený
       2/ polysexuální (!)
       3/ jediný styčný bod s PC
       4/ demokratický
       5/ vysoce perspektivní
       NÁŠ klub, jenž zove NON-PARCORÁN CLUB (NPC), umožní každému aktivnímu účastníkovi Parconu (podle zákonů klubu) stát pevně na vlastních nohách a hrdě se podívat do očí všem Parcoránům.
       Takže zájemci, MÁTE MOŽNOST !!!
       Podmínkou členství je kromě dodržení zákonů klubu zaslání omluvy dle článku 5 na adresu: Carola Biedermannová Šaldova 34, 186 00 PRAHA 8
       Omluva je pokládána za přihlášku, která bude posouzena předsednictvem. O přijetí nebo nepřijetí bude každý co nejdříve vyrozuměn.
- R2 + C.B. -
       ZÁKONY KLUBU :
       Dne 16.7.1988 se níže podepsaní usnesli na následujících stanovách nově zřízeného klubu NON-PARCORÁN
       CLUB.
       1) Účast v tomto klubu je podmíněna NEčlenstvím v Parcorán clubu.
       2) Členy NON-PARCORÁN CLUBU (dále jen NPC) se mohou stát všichni i fanové, kteří se zúčastnili nadpoloviční většiny Parconu, přičemž za účast může být považován i alespoň poloviční počet z řádně omluvené neúčasti z nadpoloviční většiny účasti.
       3) Do omluvené neúčasti se nezapočítávají Parcony zameškané neinformovaností a neaktivitou.
       4) Za řádnou omluvu se považuje
       a) úmrtí člena
       b) vážná nemoc člena
       c) závažné osobní a rodinné události.
       5) Řádná omluva musí být sepsána na minimálně jedné stránce A4 - normovaného strojopisu a potvrzena maximálním množstvím podpisů a razítek úředních a rodinných činitelů ve 2 vyhotoveních (po dohodě i v jednom). Místo pokryté razítky se započítává do minimálního povinného rozsahu přihlášky.
       6) Na zakládajících členech se promptně nepožaduje písemná forma omluvy (viz článek 5).
       7) Řádná omluva se považuje za přihlášku, takže omluviti se jsou povinni všichni noví členové i přesto, že nemají za co.
       8) Zrušení členství v NPC je možné neomluvenou neúčastí na kterémkoliv z následujících Parconů.
       9) Členové ztrativší členství dle bodu 7 mohou být opětovně přijati do NPC po uplynutí 2 let od ztráty členství.
       10) Účinnost členství se započítává k datu zahájení Parconu běžného roku.
       Závěrečné ustanovení:
       Právo jakékoliv i periodické kontroly plnění podmínek členství se doživotně vyhrazuje RNDr. Zd. Rampasovi, doživotnímu předsedovi KK, LMC.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK