Logo rubriky
6/1990
  Fandom (další) (78)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1990

STANOVY československého fandomu

I. Všeobecná ustanovení

       1. Československý fandom je dobrovolným sdružením klubů a dalších organizací, zabývajících se tvorbou v oblasti fantastiky (dále jen sf kluby).
       2. Název organizace je Československý fandom, sídlem ústředí je Praha
       3. Československý fandom je samostatnou právnickou osobou. Může nabývat práv a zavazovat se v hospodářských, pracovně právních i jiných vztazích.
       4. Jménem Československého fandomu (dále jen fandom) jedná pověřený člen Rady. 5. Fandom působí na území České a Slovenské Federativní Republiky.

II. Hlavní úkoly fandomu

       1. Fandom hájí zájmy klubů v něm sdružených a vytváří podmínky pro jejich společenské uplatnění zejména tím, že:
       a) podporuje klubovou činnost
       b) zpracovává a šíří informace o činnosti klubů
       c) slouží jako centrum společenského života
       d) vydává informační bulletin
       e) podílí se na organizování společenských a odborných akcí
       2. Fandom zastupuje zájmy klubů ve styku se státními orgány a společenskými organizacemi

III. Podmínky členství

       1. Členství ve fandomu je výhradně kolektivní, jednotlivec se nemůže stát členem.
       2. Členem fandomu se může stát kterýkoli sf klub působící na území ČSFR, zabývající se soustavně tvorbou v oblasti fantastiky, bez ohledu na to, zda se jedná o sf klub s vlastním zřizovatelem nebo bez zřizovatele, a bez ohledu na to, zda sf klub je registrován či nikoliv.
       3. O přijetí sf klubu za člena rozhoduje na základě přihlášky porada klubů nadpoloviční většinou hlasů přítomných zástupců sf klubů. Zakládající členové přihlášku nepředkládají
       4. Členství končí:
       a) přijetím písemného prohlášení sf klubu o vystoupení,
       b) zánikem sf klubu.
       5. SF klub lze vyloučit z fandomu, jestliže klubu jako celku bylo prokázáno jednání směřující v neprospěch fandomu. O vyloučení rozhoduje porada nadpoloviční většinou hlasů přítomných zástupců klubů.

IV. Práva a povinnosti klubů 1. Zástupci klubů mají právo:

       a) účastnit se na poradách klubů projednávání všech otázek, týkajících se činnosti fandomu, vyjadřovat se k nim a hlasovat o nich,
       b) volit a být voleni do všech orgánů fandomu,
       c) obracet se s dotazy, návrhy a stížnostmi na orgány fandomu,
       d) požívat výhod členů fandomu, podílet se na užívání společných věcí a zařízení a využívat služeb, poskytovaných fandomem,
       e) účastnit se akcí, pořádaných fandomem nebo jednotlivými sf kluby za podmínek stanovených organizátorem,
       f) být přítomen jednání, týkajících se sf klubu,
       g) vystoupit z fandomu.
       Členové fandomu mají povinnosti: a) řídit se ustanoveními stanov,
       b) nenarušovat dobrovolnou kázeň a vzájemnou úctu ve vztazích mezi sf kluby,
       c) platit členské příspěvky.

V. Organizační struktura fandomu

       1. Nejvyšším orgánem fandomu je porada klubů, která je svolávána nejméně jednou ročně. Porada je schopna usnášení, dostaví-li se nejméně jedna třetina zástupců klubů. Porada rozhoduje vždy jen prostou většinou hlasů a veřejným hlasováním.
       2. Porada volí vždy na jeden rok pětičlennou radu a jednoho revizora.
       3. Porada projednává dosavadní činnost sf klubů i fandomu, vyjadřuje se k návrhu činnosti na další období a stanovuje výši členských příspěvků na následující rok.
       4. Na každé poradě může být každým jednotlivým sf klubem vznesena otázka důvěry k radě i jejím jednotlivým členům, jakož i k revizorovi.
       5. Rada organizuje činnost fandomu a zajišťuje informovanost členů. Ze své činnosti je odpovědna poradě klubů.
       6. Rada se usnáší nadpoloviční většinou hlasů členů.
       7. V případě potřeby může rada na zbytek volebního období kooptovat další členy. 8. Revizor kontroluje hospodářskou činnost rady a předkládá výsledky svého šetření radě a poradě klubů.
       9. Stanovy fandomu i další předpisy jsou měněny poradou klubů.
       10. Rada zastupuje fandom při jednáních navenek. Ke splnění jednotlivých úkolů může pověřit některého svého člena nebo zástupce z řad členů.
       11. Rada vykonává činnost, kterou ji fandom pověří.
       12. Ze svého středu volí rada předsedu a pokladníka.

VI. Hospodaření fandomu

       1. Náklady spojené s činností fandomu jsou hrazeny z členských příspěvků, vlastních příjmů, dotací, darů, odkazů a jiných zdrojů.
       2. Fandom nemůže hospodařit s majetkem jednotlivých klubů.
       3. Fandom hospodaří podle vlastního rozpočtu.
       4. Sf kluby neodpovídají svým majetkem za závazky fandomu.
       5. Členové rady a zástupci sf klubů pověření plněním úkolů fandomu mají nárok na náhradu výloh a nákladů spojených s plněním členských nebo funkčních povinností podle platných předpisů. Za splnění mimořádných úkolů jim může být přiznána odměna.
       6. Ke splnění některých úkolů může fandom přijímat zaměstnance do pracovního poměru, uzavřít dohodu o pracovní činnosti nebo o provedení práce. V těchto pracovně právních vztazích zastupuje fandom rada.

VII. Ukončení činnosti

Fandom může ukončit svou činnost rozhodnutím porady sf klubů nebo na základě zániku 90% klubů ve fandomu sdružených. V tom případě je svolána likvidační schůze rady, která rozhodne o vypořádání majetku.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK