Logo rubriky
1/1991
  Povídky (další) (85)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
  Interkom 1-2/1991  
Všechna práva © Interkom 1984 - 1991

Povídka měsíce

       V tomto čísle otevíráme novou rubriku Kvarku. Půjde o výběr kratších povídek, které jsou nějak spojeny s životem fandomu a objevují se v nich prognózy a předpovědi, které se dnes, mnohdy po několika letech, začínají naplňovat, či se (alespoň některé) již splnily.
       Přednáška FN je jeho vůbec první povídka, kterou poslal do CKČ. To bylo v roce 1983, napsána byla ještě o rok dříve. Pozorně si ji přečtěme a zamysleme se nad závěrečnými větami. Kdo si tehdy uměl představit konec vlády bolševiků jinak, než prostřednictvím všeobecného kataklyzmatu? Vždyť pokud jejich režim v něčem vynikal, pak to bylo v umění uchvátit a držet moc. Naděje byla v nedohlednu, ale dnes se zdá, že FN něco tušil.
       Povídka sama měla zcela dobový osud, aby nebyla ohrožena budoucnost CKČ, nebyla nikde otištěna a bylo ji přiřčeno pouze čestné uznání. Ve zmatku kolem psaní diplomů ji nakonec nebylo uděleno ani to. Naštěstí si ji pro své dobré známé namnožil v několika exemplářích Pavel Poláček a tak se dochovala do dnešních „lepších“ časů.
       
František Novotný, M

Přednáška

Dobrý den studenti, dobrý den, to je vždycky skřípot než se usadíte, tak kde jsme to minule skončili, říkáte, že jsme mluvili o Hnutí Tří Bradatých, to je výborné, tak to dnes probereme celé dvacáté století, vy tam, no ano vy, nespěte a řekněte mi něco o terránském letopočtu, nehuhnějte člověče a mluvte nahlas, dobře desítková soustava, oběhy planety, začátek letopočtu od přistání Aldebaránce Mesina, celkem je to správné, ale u zkoušky to z vás tak tahat nebudu, to si pamatujte všichni, varuji vás, studium terránské historie je obtížné, na to jsem vás již upozorňoval začátkem semestru, jak jsem se minule zmínil, Terránci dosáhli koncem devatenáctého století druhého civilizačního stupně Slézarského stupnice, to jsme brali v loňském ročníku, takže třeba tamta slečna u okna nám stupnici vyjmenuje, prosím, můžete začít, no tak, všichni čekáme, že si nemůžete vzpomenout, nějaký kolega vám pomůže třeba vy, výborně, vy si pamatujete, že začíná nultým stupněm, ale neříká se pračlověk, obecně tedy nositel civilizace objeví nástroje, tím znásobí svou individuální sílu, takže dojde k první akceleraci a oddělení od ostatních druhů a třeba váš soused napravo nám poví, čím je charakterizován první stupeň, vidím, že bych mohl čekat do rána, takže to zopakuji sám, první stupeň je určen využitím energie nebo chcete-li síly jiných živých organismů, v zoologii se tomu říká domestikace zvířat, a příležitostným využitím elementárních přírodních jevů, jako je oheň a vítr, druhý stupeň je pak dán objevem a využitím strojů a pozor studenti, toto je důležitý skok v dějinách každé civilizace, protože tím získává, abych tak řekl, umělé svaly, její efektivnost roste o několik řádů a vývoj nám pěkně akceleruje dál,to ale ještě není vše, poněvadž na tomto stupni nám poprvé do vztahu tvůrce civilizace - příroda vstupuje nový parametr - umělý svět, který je v podstatě dítkem těch předchozích, je to něco, jako když se bezdětným manželům najednou narodí potomek, nevím, co je na tom k smíchu, po druhém musí přijít třetí stupeň, charakterizovaný objevem a používáním počítačů, tedy umělých mozků a tady si prosím studenti opět uvědomte novou kvalitu, nositel civilizace má k dispozici nejen umělé svaly, ale i umělou inteligenci, defakto tuto inteligenci, realizovanou v rámci umělého světa, získává on sám, jinak řečeno, umělý svět získává autonomii, abych zůstal u toho našeho manželského příkladu, představte si umělý svět jako dítko, které dospělo, složilo maturitu a začalo si dělat co chce, ještě nám zbývá poslední, čtvrtý stupeň, který je dán rozvinutím předchozího, tedy uplatnění robotů, vývojem a využitím dceřiných syntetických civilizací a konec konců, z nutnosti provedenými úpravami vlastního organismu nositele mateřské civilizace, ovšem nevím, za co vám v minulém semestru kolega Birkut tu zkoušku dal, takže Terránci začali v průběhu devatenáctého století hromadně produkovat stroje, a podle Regasovy teorie, tento fakt sehrál rozhodující úlohu při vzniku hnutí Tří Bradatých, o zakladatelích Hnutí nevíme nic bližšího, poněvadž jak je vám známo z předchozích přednášek, prameny ke studiu terránských dějin jsou velmi skrovné a pro období osmnácté až dvacáté páté století nemáme po požáru Imperiální denebské knihovny za druhého galaktického konfliktu prakticky nic k dispozici, představte si, že tam byla celá sbírka terránských novin a knih z devatenáctého a dvacátého století, dokonce i filmy, to byl takový prastarý záznam obrazu pomocí stříbrných solí, chrabrý knihovní robot Bertram se sice snažil zachránit z hořících trosek co se dalo, ale když se chystal vynést sbírky z třetího poschodí, kde byly terránské položky, přehřál se mu levoboční mikroprocesor a již z trosek nevyšel, mezi těmi zničenými knihami bylo prý i fundamentální dílo jednoho ze Tří Bradatých, nám se bohužel zachoval jen název, jmenovalo se „Hlavní město“, o čem bylo, nevíme, víme jen, že Ctitelů Tří Bradatých přibývalo a začátkem dvacátého století si založili vlastní stát, historikové Orionské školy tvrdí, že takový stát mohl vzniknout jedině po nějaké velké válce, Terránci sice vedli mnoho válek i ve dvacátém století, ovšem já v souladu s Denebskou školou jsem přesvědčen, že k té velké válce došlo později, kdy stát Ctitelů Tří Bradatých byl již v rozkvětu, jinak by v ní nemohli sehrát rozhodující úlohu, jak vám řeknu za chvíli, ještě k Hnutí Tří Bradatých, víme, že v jejich učení měla rozhodující úlohu ekonomie, tou vysvětlovali všechno, i to, co nejde a protože jejich učení vzniklo v období druhého civilizačního stupně, předpokládali, že k vytvoření ráje na zemi stačí vyrobit jen dostatečně velký počet strojů, problémy s řízením si zjednodušovali, takže promeškali nástup počítačů, důsledky si dovedete představit, dále si musíme promluvit o dalším hnutí, které silně ovlivnilo terránské dvacáté století, nazývané Bratrstvo dvojitého blesku, Orionská škola tvrdí, že vzniklo jako reakce na Hnutí Tří Bradatých a tato hypotéza je celkem bez výhrad přijímána i ostatními historiky, nejštědřejší z dostupných pramenů je spisek „Mýty Starých Terránců“, který napsal jeden poplanetní obchodník s ojetými roboty před pěti sty léty, mimo své zaměstnání byl sběratel folklóru, pohádek a různých báchorek a mýtů, nedá se mu moc věřit, co mu kdo navykládal, to napsal, také o Bratrstvu, vy tam mladíku v páté řadě, přestaňte se bavit se sousedkou, vyznávat lásku si běžte na lavičku, no no žádný smích, tak kde jsem to přestal, aha, tak to Bratrstvo to mělo docela chytře vymyšleno, oni totiž mimo násilí, které používali průmyslově, uplatnili komplexní desinformační systém, takže co se týče manipulace lidských mas, dosáhli záviděníhodných výsledků, zmocnili se myslí celého jednoho národa, dobyli celý kontinent a jejich cílem byla světovláda a dokonce, jak se domnívá profesor Regas, uvažovali o kosmovládě, na posledním kongresu terranistů, když jsem s ním mluvil, tak mi prozradil, že získal údaje, které nasvědčují tomu, že první projekty na proniknutí do kosmu se zrodily v lůně Bratrstva, částečně byly použity ve válce, kterou Bratrstvo vedlo, o níž většina terranistů soudí, že se odehrála v polovině dvacátého století a celý zbytek planety se musel spojit, aby Bratrstvo porazil, přičemž, jak už jsem se zmínil, největší zásluhu na jejich porážce měli Ctitelé Tří Bradatých, to je pochopitelné, když si uvědomíte, že Ctitelé také hlásali, že budoucnost světa patří jim a porážka Bratrstva pro ně byla existenční nutností, o těchto událostech a hlavně o druhé polovině století máme celkem fundovaný pramen zpráv, i když pro nás historiky trochu zkreslený a nepříliš šťastně pojatý, ti z vás, kteří postoupí do příštího ročníku, se seznámí v předmětu „Teorie řízení společnosti“ s dvanáctisvazkovým dílem Monvika „Dějiny socioniky“ a právě jeho první svazek je věnován terránskému dvacátému století, které bylo, podle Monvika, něco jako pravěk socioniky, jenž se jako věda pak konstituovala až ve století jednadvacátém, Monvik měl k dispozici nejen bohaté sbírky Imperiální knihovny, ale jak tvrdí tradice, čerpal prý i z lodních knihoven hvězdných korábů, které kdysi odstartovaly přímo z Terry, bída je v tom, že si ve svém díle všímá jen sociálních struktur z hlediska soustav a aplikací příslušných regulátorů, historická fakta jsou pro něj jen výchozí surovinou a přímo je uvádí jen zřídka, takže na jedné straně toho víme dost a na druhé straně žalostně málo, víme, že válka proti Bratrstvu přinesla nebývalé posílení moci Ctitelům Tří Bradatých, dále obrovský vzestup technologie, například v té době Terránci zvládli transmutaci hmoty na energii, zkonstruovali první počítače a rozvinutím projektů, ukořistěných Bratrstvu, jak se domnívá Regan, poprvé pronikly do kosmu a tak dosáhli třetího stupně Slezarského stupnice, na posledním kongresu dokonce jeden historik ze Síria tvrdil, že už tehdy Terránci objevili stroj času a dokazoval to tím, že o tom psal jakýsi soudobý terránský písmák jménem Nesvadba, zlomky jehož díla prý objevil náhodně v knihovně jedné zapomenuté opuštěné kosmické stanice a jako hlavní důkaz pro svou hypotézu předložil útržek novin z té doby s titulkem „Beamon skočil do jednadvacátého století“, nám ostatním se to nezdálo příliš přesvědčivé a podle mého názoru je třeba předložit další důkazy, aby se dalo uvažovat o solidní teorii, ovšem podle mne je stěžejním problémem objasnit, jakou úlohu hrál v druhé polovině století Strýček Sam, Strýc Joe a kdo to byl Velký Kormidelník a Královna Moří, víte studenti, tyto pojmy byly v té době často používané a asi důležité, avšak pochybuji, zda se někdy dovíme, co přesně znamenaly, musím se vám svěřit, že já se tímto problémem zaobírám již několik let a připravuji na příští kongres referát s názvem „Instituce Strýcovství u Starých Terránců“, mám takovou teorii, že Strýček Sam a Strýček Joe byli názvy prvních vládních strojů, přičemž jsem přesvědčen, že Strýce Joea používali ctitelé Tří Bradatých a Strýce Sama ostatní Terránci, kteří zůstali věrní starým bohům, víte, já si myslím, že slovo strýc znamenalo původně něco jako ochránce nebo vládce, ono dokonce v jednom starém terránském dialektu existovalo úsloví „má nahoře strýčka“, a z toho přirozeně vyplývá tento titul i pro první vládní stroj, Monvik sice uvádí, že Terránci ve dvacátém století žádné vládní stroje neměli a nechali si raději vládnout od starých dědků, co pak ale znamená systém PAL a SECAM, to ať mi někdo řekne, co mne přerušujete, že nevíte, o čem mluvím, hned vám to vysvětlím, podle Monvika se Terránci nedokázali shodnout na jediném informačním systému a používali dva, zmíněný PAL a SECAM a pěkně si tím komplikovali život, poněvadž defakto byli nuceni Juvého pravidlem, o tom vám povím za chvíli, provozovat jediný systém a tedy navíc konstruovat různé převáděče, Monvik tím dokumentuje narůstající krizi řízení a neexistenci socioniky, já ale pokládám tento výklad za chybný, prosím vás i malé dítě by si počínalo chytřeji, kdyby se skutečně jednalo jen o informační systém, podle mne za tím vězí něco vážnějšího než nějaký starověký přenos informací, jsem přesvědčen, že PAL a SECAM byly programy pro Strýce Joea a Strýčka Sama a kvůli nim se celá planeta rozdělila na dva tábory, ty programy asi nebyly moc dokonalé, poněvadž celá Terra se tehdy dostala do obtížné situace, dnes je důkladně popsána v každé učebnici socioniky, jak už jsem říkal, v příštím ročníku se o tomto předmětu dozvíte až až, ty programy způsobily, že jedna polovina Terry se chovala jako soustava s příliš velkým zesílením ve zpětné vazbě a ta druhá, jako by vůbec žádnou zpětnou vazbu neměla, v té první stačilo, aby se někdo zmínil, že si přeje třeba sádrového trpaslíka a hned jej začalo vyrábět tisíc výrobců, v té druhé jste mohli řvát pět let o totéž, a když jste se konečně trpaslíka dočkali, tak měl ulomenou ruku, to byl studenti samozřejmě jen příklad, aby jste si mohli udělat představu, jak to skutečně na terránce té epochy působilo, tak vám uvedu příklad, kterému se nyní věnuji v ústavu, mám tam ve sbírkách starý mikrosnímek s textem, kde je čitelná jen jedna věta „zase není k dostání toaletní papír“, teprve nedávno po několika měsících bádání jsem zjistil, že u Starých Terránců se nazývaly honosné večerní šaty na ženě toaleta, takže onen se týká asi přechodného nedostatku zvlášť zdobeného papíru na výrobu těchto šatů, ale protože čas prchá, budeme se teď věnovat obecným rysům historického vývoje a situaci, do které se dostali terránci v druhé polovině dvacátého století a která odpovídá klasické formě Yntonova krizového bodu, krátce Y-bodu, zatím vám to nic neříká, proč já se musím vždycky tak rozčilovat, už pět let na každém kolegiu upozorňuji na nesoulad v osnovách, socionika by se měla přednášet už v druhém ročníku, takže by jste již znali některé základní pojmy, nutné pro studium terranistiky, teď se s tím musím zdržovat sám, co je mi platné, že vám to budou podrobně přednášet příští semestr, takže velmi stručně k Yntonovu bodu, tedy u každé technické civilizace dojde po dosažení třetího civilizačního stupně k prudkému zvýšení objemu umělého světa, to jest světa strojů jak silových tak inteligentních, energetických zdrojů, umělých hmot, různých odpadních materiálů a ostatních předmětů, které se v původním přírodním prostředí nevyskytovaly a každá planeta má jen omezenou schopnost absorbovat tento umělý svět, jinak řečeno, překročí-li objem umělého světa určitou mez, tak zvané Yntonovo číslo, dojde k nevratnému ději a jakýkoli budoucí zásah již neumožní návrat k původnímu stavu, podívejte se, když si divoch postaví chatrč z větví, tak mu ji nejbližší bouřka rozbourá, ale když postavíte jadernou elektrárnu se šestimetrovými zdmi z betonu, tak ji neodstraníte ani atomovou pumou, to by byl první charakteristický rys Y-bodu a nyní si promluvíme o druhém a tím je nesoulad mezi existencí rozvinutého umělého světa a neexistencí jednotného řízení, teď dávejte dobrý pozor, částí informačního světa jsou i informační systémy, které působí na společnost podle Juvého pravidla, jež říká, že úroveň informační soustavy si vynucuje adekvátní velikost řízené společenské jednotky, takže například takový pravěký náčelník může mít svou loveckou tlupu jen tak velkou, jak silné má hlasivky, kdežto když budete mít k dispozici družicový spojovací systém, můžete dirigovat celou planetu a když zvládnete techniku gravitronního spojení, můžete řídit celou galaxii, ovšem to ještě není to nejpodstatnější, Juvého pravidlo říká, že neumožňuje ale přímo si vynucuje odpovídající velikost řízené soustavy, zdůrazňuji studenti, vynucuje a jestli si to některá civilizace zavčas neuvědomí, tak na to doplatí, pro ilustraci vám uvedu dva příklady integračního působení informačních soustav, aniž by si to, abych tak řekl, jejich majitelé přáli, oba uvádí Manvik, první se týká odívání, ještě koncem devatenáctého století vám stačilo ujet padesát kilometrů a již podle šatů jste poznali, že jste někde jinde a stačilo sto let, aby díky vzniku celoplanetárních informačních soustav nosili všichni terránci stejné kalhoty a o tom, že na Teře vznikly podmínky pro jednotný řídící systém, nasvědčuje druhý příklad, poněvadž i když na Teře byla minimálně dvě hlavní řídící centra a několik vedlejších a některá z nich byla ve vzájemné ostré konfrontaci a Terránci nebyli schopni se dohodnout na zavedení jediného dorozumívacího jazyka, tak pro svoje počítače jednotný jazyk zavedli, a konečně se dostáváme k poslednímu aspektu Y-bodu a to je problém násilí, podívejte se na celý několikamiliónový biologický vývoj, který naučil terránce řešit své problémy násilím, drtivou většinu svého vývoje to byli lovci a bojovníci, mít zbraň u nich bylo znakem dospělosti,takže vývojem zbraní založených na principu přeměny hmoty v energii se Terránci dostali do slepé uličky, násilí se nedalo použít, protože hrozilo zničení celé planety a jinak své problémy řešit neuměli, přestaňte hlučet studenti, nyní se dostáváme k tomu nejzajímavějšímu z celé dnešní přednášky, kdo to tedy ještě mluví, co říkáte, že je už pět minut přestávka, tak já tedy končím, já vás znám, bylo by marné se pokoušet pokračovat, vidím, že vám může být celá Terra ukradená, takže řešení terránské krize se odkládá na příště.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK