Logo rubriky
10/1991
  Fandom (další) (92)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1991

Literárna súťaž poviedok žánru sci-fi

Koniec dvadsiateho storočia nastoľuje problémy, na ktoré všetci hľadáme odpoveď. Znepokojuje nás stav ekológie, energetiky, životnej úrovne, ale aj výsledky výskumu vedy a techniky, ktoré nie sme v mnohých prípadoch morálne pripravení využívať. Azda ťažšie ako kedykoľvek v minulosti zodpovedáme na otázky: Kto sme? Čo chceme? Kam smerujeme?
       Jedinečným sposobom dokáže na tieto problémy odpovedať literatúra žánru sci-fi. V záujme rozvoja tohto špecifického literárneho žánru na Slovensku vyhlasuje Slovenský syndikát autorov fantastiky v gescii Zvazu záujmových združení a v spolupráci s redakciou týždenníka Mladé Rozlety I. ročník literárnej poviedkovej súťaže žánru science fiction.

PODMIENKY SÚŤAŽE

       1. Súťaž je anonymná, profesne a vekovo neobmedzená.
       2. Hodnotiť sa budú práce v jazyku slovenskom.
       3. Přijíma sa neobmedzený počet poviedok do maximálneho rozsahu 10 normovaných strán (normostrana: formát A4, 30 riadkov, 60 znakov v riadku vrátane medzier).
       4. Poviedky musia byť napísané na stroji alebo tlačiarňou počítača, musia byť v origináli a dvoch kópiach.
       5. Prijímajú sa len tie práce, ktoré do dňa uzávierky súťaže neboli publikované.
       6. Zásielka musí obsahovať zalepenú obálku, v ktorej bude uvedené meho a priezvisko autora, názvy poviedok, presná adresa, rodné číslo autora, prípadne doterajšia literárna aktivita. Poviedky nepodpisujte, len označte názvom.
       7. Uzávierka súťaže je 31. októbra 1991.
       8. Vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov sa uskutoční do 30 dní odo dňa uzávierky.
       
       Odborná porota udelí tri hlavné ceny:
       1. cena 5.000,- Kčs
       2. cena 3.000,- Kčs
       3. cena 1.500,- Kčs
       
       Okrem týchto hlavných cien udelia vyhlasovatelia súťaže ďalšie vecné ceny.
       Najkvalitnejšie poviedky budú uverejnené časopisecky a v poviedkovom zborníku. Tieto práce budú honorované nezávisle na umiestení v súťaži.
       Súťažné práce posielajte na adresu:
       Slovenský syndikát autorov fantastiky
       P.O.BOX 70
       852 70 Bratislava
       Obálku so zásielkou zreteľne označte heslom Súťaž SSAF.
       
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK