Logo rubriky
4/1992
  SF soutěže (další) (98)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1992

AF 167 vyhlašuje
VII. ročník soutěže

ANTIGÉ

kategorie literární

       FORMA:
       Povídka rozsahu nejvýš deset normalizovaných stran, vájejímž ději hraje vyhlášené téma určitou funkční roli. Povídka musí být původní, dosud nikde nepublikovaná.
       PODMÍNKY:
       Zúčastnit se může každý, kdo se o soutěži nějak dozví a splní její podmínky. Přijímají se práce psané česky nebo slovensky. S ohledem na čtecí kapacitu poroty se může jeden autor zúčastnit nejvýše 99 pracemi. Příspěvky se předkládají ve dvou strojopisných vyhotoveních psaných ob řádek. Aby se vyloučila stranickost poroty, soutěží se anonymně. To znamená, že autoři nebo autorky zašlou své příspěvky pod zvolenou značkou, kterou rovněž označí přiloženou zalepenou obálku, obsahující jejich občanské j méno a adresu, a to do uvedeného termínu na adresu redakce. Osobní předávání soutěžních prací členům poroty je nepřípustné a postihuje se diskvalifikací. Zasláním povídek do soutěže nezaniká jejich tvůrcům právo disponovat sánimi po vyhlášení výsledků soutěže podle vlastního uvážení. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
       POROTA:
       Dr. Karel Blažek (předseda), ing. Jaroslava Fialová, ing. Věra Ševčíková.
       CENA:
       První tři povídky budou odměněny cenami ANTIGÉ. Vítěz získá titul „Zlatý kandidát AF 167“ za rok 1991 s právem používat za svým jménem označení AuCAF, druhý v pořadí titul „Stříbrný kandidát AF 167“ a právo používat za svým jménem AgCAF a třetí v pořadí titul „Měděný kandidát AF 167“ včetně práva používat za svým jménem CuCAF. Cena pro vítěze - ZLATÉ ANTIGÉ - je doprovázena finanční částkou 1000,- Kčs.
       TÉMA:
       „Dobré ráno, je osm hodin, úterý 1. dubna 2096.“

kategorie výtvarná

       FORMA:
       Černobílá ilustrace s námětem z oblasti SF nebo žánrů bezprostředně příbuzných. Ve sporných případech má rozhodovací právo porota. Ilustrace musí být původní, dosud nikde nepublikovaná.
       PODMÍNKY:
       Zúčastnit se může každý, kdo se o soutěži nějak dozví a splní její podmínky. Přijímají se práce provedené černou tuší na bílém papíře. Do soutěže budou zařazeny i kvalitní kopie. Rozměry příspěvků se musí pohybovat v rozmezí normalizovaných formátů A5 (148 x 210 mm) až A3 (297 x 420 mm), přičemž přesné dodržování poměru stran se nevyžaduje. Počet příspěvků od jednoho autora není omezen. Porota posoudí všechny došlé práce, v konečném pořadí však bude akceptováno pouze autorovo nejlepší umístění. Aby se vyloučila stranickost poroty, soutěží se anonymně. To znamená, že autoři nebo autorky zašlou své příspěvky pod zvolenou značkou, kterou rovněž označí přiloženou zalepenou obálku, obsahující jejich občanské jméno a adresu, a to do uvedeného termínu na adresu redakce. Osobní předávání soutěžních prací členům poroty je nepřípustné a postihuje se diskvalifikací. Zasláním ilustrací do soutěže nezaniká jejich tvůrcům právo disponovat s nimi po vyhlášení výsledků soutěže podle vlastního uvážení. Vítězné práce budou v souvislosti s vyhlášením výsledků soutěže přetištěny v časopise AF 167.
       POROTA:
       Petr Bauer, Juraj Maxon, Karel Soukup, Martin Zhouf.
       CENA:
       Vítěz se stává držitelem ceny ART-ANTIGÉ, která je doprovázena finanční částkou 1000,- Kčs.
       TERMÍN: Uzávěrka obou kategorií soutěže je 31. 7. 1992.
       Příspěvky zasílejte na adresu: AF 167, poštovní schránka 36, 612 00 Brno, obálku označte heslem „ANTIGÉ“.
       Redakce AF 167 se současně omlouvá všem svým čtenářům za chybu v termínu uzávěrky literární kategorie, která vyšla v AF č. 17.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK