Logo rubriky
5/1992
  Fandom (další) (99)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1992

Statut Evropské společnosti science fiction (ESFS)

       1. Evropská Společnost science fiction (ESFS) byla založena v roce 1972, při konání Prvního evropského konventu science fiction v Terstu.
       2. Cílem Společnosti je: hledání metod a prostředků navazování kontaktů mezi profesionály a fany; zlepšování vzájemného poznání literatury a umění SF a fanovského hnutí v evropských zemích; navrhování způsobů prezentace evropské fantastické tvorby ostatnímu světu.
       3. Oficiální kancelář Společnosti bude ve vydavatelství Editrice Nord, Via Rubens 25, Milán, Itálie. Rozhodnutím Evropského výboru může být přeložena na jiné místo.
       4. Ke členství ve Společnosti je třeba uznat její statut a oznámit záměr o vstupu delegátovi země, který o tom uvědomí generálního tajemníka pro příslušnou geografickou oblast.
       Za zvláštní zásluhy pro evropskou fantastiku může Výbor ESFS přiznat titul čestného člena ESFS.
       5. Ukončit členství lze pouze rezignací. Žádný člen Společnosti nemůže být vyloučen z rasových, politických nebo náboženských důvodů.
       6. Fond Společnosti tvoří:
       - členské příspěvky
       - obdržené dary a dotace
       7. Společnost musí organizovat Evropský konvent science fiction (Eurocon) nejméně jednou za dva roky.
       Na návrh delegáta státu nebo libovolné důvěryhodné osoby nebo instituce lze organizovat Evropské konference science fiction (Eurokonference), ne však ve stejné době jako Eurocon.
       8. Nejvyšším orgánem Společnosti je Valné shromáždění, které jedná během Euroconu. Na návrh dvou třetin členů Společnosti nebo dvou třetin jeho Výboru svolává koordinátor mimořádné Valné shromáždění.
       9. Valného shromáždění se účastní všichni členové ESFS přítomní na Euroconu. Valné shromáždění má následující úkoly:
       - hodnocení činnosti Výboru na základě zprávy předložené koordinátorem nebo jedním z předsedů
       - stanovení místa a doby svolání dalších Euroconů a Eurokonferencí, na návrh Výboru
       - projednání všech dalších záležitostí spojených s činností Společnosti.
       10. Výbor ESFS je hlavním orgánem ESFS a schází se v době Euroconů a Eurokonferencí. Na návrh jedné třetiny členů svolává koordinátor mimořádné zasedání.
       11. Výbor se skládá z:
       - jednoho koordinátora
       - dvou předsedů
       - dvou generálních tajemníků
       - jednoho pokladníka
       - jednoho archiváře
       - bývalých koordinátorů a předsedů
       - čestných členů
       - delegátů jednotlivých zemí, zastupujících profesionály a fany náležející do ESFS.
       Volební období koordinátora a předsedů trvá 6 let, generálních tajemníků 4 léta, pokladníka, archiváře a delegátů států dva roky. Bývalí koordinátoři, předsedové a čestní členové patří do Výboru doživotně, nemají však hlasovací právo.
       Jestliže se nějaká funkce uvolní před uplynutím volebního období, Výbor může jmenovat dočasného zástupce na dobu do nejbližšího Valného shromáždění.
       12. Výbor má tuto působnost:
       - zajišťuje trvalou činnost Společnosti mezi Valnými shromážděními
       - připravuje zprávu předkládanou Valnému shromáždění
       - volí generální tajemníky, pokladníka a archiváře
       - navrhuje kandidáty na funkce koordinátora a předsedů Valného shromáždění
       - navrhuje Valnému shromáždění data a místa příštích Euroconů a Eurokonferencí
       - rozhoduje o určení fondu Společnosti
       - v souladu s pravidly přiznává ceny Euroconu
       - projednává a přijímá rozhodnutí ve všech ostatních záležitostech souvisejících s činností Společnosti
       13. Členové Výboru mají tyto kompetence:
       - Koordinátor zajišťuje trvalý kontakt mezi členy Výboru, reprezentuje Společnost při jejích kontaktech s Organizačními výbory Euroconů a Eurokonferencí a dalšími státními a mezinárodními institucemi, svolává Valné shromáždění a zasedání Výboru podle bodů 8 a 10, radí k programu Euroconů a Eurokonferencí nejméně 2 měsíce před jejich zahájením, předsedá jednání Výboru, společně s předsedou zahajuje Eurocon nebo Eurokonferenci jménem Společnosti, předkládá zprávu Výboru Valnému shromáždění, udílí ceny schválené Výborem.
       - Předsedové a generální tajemníci usilují o rozvoj Společnosti ve svých geografických regionech; společně s koordinátorem a generálními tajemníky poskytují pomoc Organizačním výborům Euroconů a Eurokonferencí; společně s koordinátorem předsedají zasedání Výboru, předkládají zprávu Výboru Valnému shromáždění, udílejí ceny schválené na Euroconu.
       - Generální tajemníci společně s předsedy usilují o rozvoj Společnosti ve svých geografických regionech, udržují trvalé kontakty s delegáty zemí; společně s koordinátorem a předsedy poskytují pomoc Organizačním výborům Euroconů a Eurokonferencí, udílejí ceny mladým tvůrcům.
       - Pokladník zajišťuje finanční administrativu fondů ESFS. Má právo podepisovat finanční doklady, společně s koordinátorem nebo jedním z předsedů.
       Fondy Společnosti jsou určeny na vydávání Buletinu ESFS a adresáře ESFS; na ceny udílené na Euroconu; na administrativní náklady a cesty členů Výboru, související s činností Společnosti.
       Na každém zasedání Výboru pokladník informuje o stavu financí Společnosti. Mezi zasedáními to činí na žádost koordinátora nebo předsedů.
       - Archivář uchovává všechny dokumenty týkající se činnosti ESFS.
       - Delegáti zemí zastupují zájmy profesionálů a fanů svých zemí. Přitom
       a) předávají generálním sekretářům informace o nejdůležitějších místních událostech (konventech, cenách, knihách, časopisech, fanzinech), přijetí nových členů atd.
       b) pomáhají Organizačním výborům Euroconů a Eurokonferencí, jsou-li tato setkání v jejich zemích.
       14. Ve všech orgánech ESFS se přijímají rozhodnutí většinou hlasů.
       15. Úředními jazyky ESFS jsou angličtina, francouzština a ruština.
       

Pravidla cen Euroconu

       Evropská společnost science fiction udílí na evropských konventech (Euroconech) ceny v těchto kategoriích:
       I. Hlavní ceny:
       1. autor
       2. vydavatel
       3. umělec
       4. popularizátor
       5. časopis
       Tyto ceny mohou být uděleny dané osobě nebo instituci jen jednou; udílí je Výbor Euroconu na návrh jednoho ze svých členů nebo člena Společnosti. Návrh musí obdržet koordinátor Společnosti nejméně dva měsíce před zahájením Euroconu. Ceny mají podobu plaket nebo symbolických předmětů a předává je koordinátor.
       II. Ceny konventu:
       1. umělec nebo spisovatel
       2. autor inscenace (divadelní, filmové, baletní)
       3. fanzin
       Tyto ceny udílejí účastníci Euroconu hlasováním, přičemž hodnotí práce, inscenace a fanziny uváděné na konventech. Tyto práce, inscenace a fanziny musely vzniknout v době mezi minulým a současným Euroconem. Ceny mají podobu plaket nebo symbolických předmětů a předávají je organizátoři Euroconu.
       III. Ceny mladým tvůrcům
       Udílejí se na návrh zástupců zemí mladým autorům nebo umělcům ze všech zúčastněných zemí. Ukázky musí obdržet generální tajemníci nejméně dva měsíce před zahájením Euroconu. Diplomy Společnosti předávají generální tajemníci.
       IV. Uznání
       Udělují je organizační výbory Euroconů a Eurokonferencí těm, kteří se zasloužili o úspěch těchto akcí. Charakter těchto cen a způsob jejich udílení stanový organizační výbory.
       
přeložil Pavel Weigel
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK