Logo rubriky
3/1998
  Fandom (další) (152)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1998

Jednací řád návrh pro Jarní poradu

       Do diskuse:
       Právo vystoupit v diskusi mají delegáti klubů, které zaplatily členský příspěvek. Ostatní mohou vystoupit jen se souhlasem pracovního předsednictva. Přihlášku do diskuse delegáti předávají pracovnímu předsednictvu písemně prostřednictvím pořadatelů nebo zdvižením ruky. Maximální délka diskusního příspěvku je stanovena na 5 minut. Účastníci porady v průběhu diskuse mohou vyjádřit svůj nesouhlas s diskutujícím zvednutím ruky(levé). O případném dalším diskusním příspěvku téhož delegáta rozhoduje pracovní předsednictvo.
       Návrhy:
       Návrhy a připomínky může každý účastník porady podat písemně prostřednictvím pořadatelů nebo přímo pracovnímu předsednictvu a jednotlivým komisím, nejdéle však do 12.00 hodin. Později došlé návrhy a připomínky nebude možno zapracovat do dokumentů porady.
       Totéž platí i o návrzích kandidátů při volbě vedení fandomu, kandidátů na Mloka a Ludvíka. Hlasování: Právo hlasovat mají delegáti klubů, které zaplatily členský příspěvek. Hlasováni se uskuteční tajnou nebo veřejnou formou.
       Veřejným hlasováním se projedná program, jednací a volební řád, složení pracovního předsednictva, volba pracovních komisí, schválení zprávy mandátové komise, návrh na usnesení. Hlasuje se zdvižením ruky. Pro sčítání hlasů při veřejném hlasováni budou stanoveni skrutátoři z řad delegátů.
       Pokud účastníci porady nerozhodnou jinak, hlasuje se o obsazení vedení fandomu, držitelích Mloka a Ludvíka tajně.
       Všechny návrhy prošlé tajnou i veřejnou formou hlasování budou přijaty, hlasovala-li pro ně více jak polovina přítomných delegátů. Platí to i pro případné návrhy vzešlé z pléna porady.
       a) Jako o prvním se hlasuje vždy o návrhu a poté o protinávrhu.
       b) Jako o prvním se hlasuje vždy o protinávrhu a poté o návrhu.
       Řídící konference má povinnost upozornit diskutujícího, že jeho příspěvek přesáhl pětiminutový limit. Má dále právo upozornit diskutujícího na případné vybočení diskusního příspěvku z obsahu jednání porady.
Dáreček
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK