Logo rubriky
3/1993
  Fandom (další) (108)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
  Interkom 4/1993  
Všechna práva © Interkom 1984 - 1993

LITERÁRNA DIELŇA ČESKOSLOVENSKÉHO SF FANDOMU

Organizačný poriadok publikačnej sekcie

Publikačná sekcia LD ČSSFF je jednou z dvoch nezávisle pracujúcich sekcií LD ČSSFF. Druhou sekciou je pracovná sekcia (SF&F WORKSHOP).
       Čo ponúka publikačná sekcia svojim členom?
       Každý člen publikačnej sekcie má možnosť publikovať v priestoroch vytvorených Literárnou dielňou ČSSFF, konkrétne: periodicky v prílohách INTERKOMU, aperiodicky v antológiách LD, ktoré budú vychádzať v závislosti na množstve zhromaždenej kvalitnej domácej sci-fi a fantasy. Výber z diel zaslaných riadnymi členmi LD do publikačnej sekcie vykonáva 10 členná redakčná rada volená spomedzi členov LD (viď Stanovy). Cieľom práce RR je hľadať autorov, schopných písať nápadito, nevšedne, svojsky, na profesionálnej úrovni.
       Komu je určené členstvo v publikačnej sekcii?
       Radi by sme uvítali Autorov, ktorí sa už prehrýzli počiatočnými etapami svojej tvorivej práce, a na ich pracovných stoloch sa hromadia diela a dielka hodné čitateľovho oka. Ako všade i tu však platí: trocha sebakritičnosti nie je nikomu na škodu. Klaďte na seba vysoké nároky a budete vysoko hodnotení.
       Publikačná sekcia pamätá aj na svojich lektorov, ktorí spolupracujú s pracovnou sekciou - SF&F Workshopom, najmä v oblasti literárnej teórie. Ako riadni alebo čestní členovia LD však majú rovnaké práva a povinnosti, čo znamená, že ich diela musia cez sito RR ako všetky ostatné.
       Ako sa stať členom publikačnej sekcie LD?
       Autor sa stáva riadnym členom vyplnením prihlášky a zaplatením zápisného (jednorázovo 50 Kč alebo Sk) a ročného členského príspevku (100 Kč alebo Sk). Ohľadne prihlášok a ďalších otázok týkajúcich sa práce LD píšte na adresy:
       SF&F WORKSHOP, Dobrovského 38, 612 00 Brno, Česká rep.
       alebo (týka sa predovšetkým slovenských autorov):
       Jana Výrašteková, slovenská redakcia LD, Banšelova 6, 821 04 Bratislava, Slovenská rep.
       Ako publikovať prostredníctvom publikačnej sekcie?
       Každý riadny člen LD môže v priebehu roka zaslať do publikačnej sekcie neobmedzené množstvo diel, pričom by si mal uvedomiť, že najväčšie šance na uverejnenie majú poviedky do 6 normostrán, resp. do 15 normostrán. Dielo musí zodpovedať nižšie uvedeným technickým požiadavkám - neposielajte do LD (týka sa aj pracovnej sekcie SF&F WORKSHOPU) poviedky, ktoré ste si po sebe neprečítali! Všetky prijaté diela prejdú sitom redakčnej rady, ktorá má právo výberu.
       Technické požiadavky na dielo zaslané do LD:
       Poviedky musia byť čitateľne napísané na písacom stroji alebo čitateľne vytlačené tlačiarňou počítača v tzv. úprave pre tlač podľa ČSN 88 0220: 1 normostranou sa rozumie 60 úderov na riadok vrátane medzier a 30 riadkov na stranu, píše sa na list formátu A4 po výške len po jednej strane listu, odstavec 5 úderov od ľavého okraja riadku.
       Ako zaslať dielo do publikačnej sekcie LD?
       Každé dielo treba zaslať v dvoch exemplároch na adresu príslušnej redakcie:
       Jana Srbová, česká redakce LD, poste restante, 705 00 OSTRAVA 5, Česká rep., ak je písané v jazyku českom;
       Jana Výrašteková, slovenská redakcia LD, poste restante, Trnávka - pošta 22, 821 04 BRATISLAVA, Slovenská rep., ak je písané v jazyku slovenskom.
       Ku každej zásielke priložte nepoužité, nenalepené, platné poštové známky (tej kterej krajiny) v celkovej hodnote 30 Kč/Sk (alebo skutočnú stávajúcu hodnotu, o ktorej výške rozhodne RR). Jedna zásielka môže obsahovať viac poviedok.
       Upozornenie: na Slovensku idú všetky platby aj poštové známky vrátane SF&F WORKSHOPU čiže pracovnej sekcie LD ČSSFF na adresu slovenskej predsedníčky Jany Výraštekovej!
       
       Nenechajte svoj písací stroj lenošiť!
Jam
       Jana Výrašteková, slovenská predsedníčka RR
       Jana Srbová, česká předsedkyně RR
       Jan „Jam“ Oščádal, koordinátor LD ČSSFF
       
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK