Logo rubriky
1-2/1994
  SF soutěže (další) (115)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1994

CENA GUSTÁVA REUSSA '94

SLOVENSKÝ SYNDIKÁT AUTOROV FANTASTIKY (SSAF) vyhlasuje
IV. ročník literárnej súťaže
       
CENA GUSTÁVA REUSSA
       o pôvodnú, po slovensky písanú poviedku žánru science fiction a fantasy. Poslaním súťaže je podporovať rozvoj pôvodnej slovenskej literárnofantastickej tvorby s cieľom objavovať nové talenty v oblasti tvorby SF, pomáhať začínajúcim autorom v tomto žánri a zabezpečiť publicitu a popularizáciu všetkým domácim autorom SF.
       Podmienky účasti v súťaži:
       - Súťaž je anonymná, vekovo a profesionálne neohraničená.
       - Vyhlasovatelia súťaže prijímajú poviedky napísané v slovenskom jazyku (aj od autorov, ktorí žijú v zahraničí), v rozsahu maximálne 12 normovaných strojopisných strán textu. (Normovaná strana = formát A4, 60 znakov v riadku, 30 riadkov na stranu, teda riadkovanie č.2.) Akceptujú sa najviac 3 poviedky od jedného autora. Súťažné práce musia byť pôvodné, do uzávierky súťaže nepublikované.
       - Do súťaže posielajte každú poviedku v štyroch exemplároch.
       - Poviedky nepodpisujte, ale k zásielke priložte zalepenú obálku, ktorá bude obsahovať: - zoznam poviedok
        - vaše meno a priezvisko
        - vašu presnú adresu a PSČ
        - vaše rodné číslo
        - stručný prehľad doterajšej
autorskej aktivity a súčasné povolanie.
       - Poviedky poslané do súťaže ostávajú k dispozícii vyhlasovateľom a nevracajú sa. Publikované práce sa budú honorovať bez ohľadu na umiestnenie v súťaži.
       - Obálku so zásielkou označte heslom „Literárna súťaž“.
       - Uzávierka IV. ročníka súťaže je 30. septembra 1994.
       - Odborná porota určená SSAF udelí tieto ceny:
       1. cena - 4000 Sk
       2. cena - 3000 Sk
       3. cena - 2000 Sk
       - Najmladšiemu finalistovi súťaže bude udelená zvláštna cena 1000 Sk.
       - Vyhlasovatelia súťaže môžu na základe rozhodnutia poroty jednotlivé ceny rozdeliť ex-aequo, prípadne niektorú z cien neudeliť.
       - Vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov sa uskutoční na oficiálnom vyhodnotení a oznámi sa prostredníctvom tlače v novembri 1994.
       - Najúspešnejšie poviedky budú publikované v špeciálnom knižnom zborníku, ktorý dostane každý súťažiaci.
       - Súťažné práce posielajte na adresu:
       SLOVENSKÝ SYNDIKÁT AUTOROV FANTASTIKY
       P.O.BOX 70
       852 70 BRATISLAVA
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK