Logo rubriky
6-7/1995
  Cony (další) (127)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1995

Quo vadis Parcon?

Otázka vzťahu českého a slovenského fandomu snáď nie je staršia ako ľudstvo samo, lež sa bude tradovať skôr kdesi pri koreňoch vzniku fandomu, či skôr v širších súvislostiach pri vzniku bývalej spoločnej republiky vôbec. Zasvätenci mi snáď dajú za pravdu, že prvé náznaky hašterenia môžme asi vybadať pri Cene Karla Čapka a to v otázke potreby vytvorenia českej a slovenskej sekcie tejto prestížnej súťaže.
       Nežná revolúcia okrem ideálov hodných revolúcie francúzskej priniesla, žiaľ, i pomerne rýchle vytriezvenie. Temný duch netolerancie nebol, ako si to mnohí mysleli, mŕtvy. Spal iba umelým spánkom, a zobudený hlukom slobody sa až príšerne rýchlo rozvinul do zlovestnej krásy.
       Prvým médiom, teda aspoň v našich kruhoch ,kde sa tento duch pokúsil zahniezdiť, bola Ikarie. Tá mala to nešťasie, že bola pred tento problém postavená v čase, kedy o ňom nebolo v bývalej republike jasné nikomu nič.
       Ikarie sa totiž musela pokúsiť zjednotiť dva aspekty: slúžiť vtedy ešte netrieštenému fandomu, ale zároveň slúžiť i veľmi širokej obci čitateľov, čítajúcich po česky, veď predsa vychádzala v Čechách.
       Bolo plusom, že slovensky písané príspevky neboli preložené do češtiny, lež šli na stránky časopisu v reči rodnej. Je ale otázne, či zaradednie dvoch protestných listov (1) česky čítajúcich čitateľov nebolo zo strany Ikarie iba chabou barličkou, snáď podľa okrídleného: Vox populi, vox dei? Iste, v druhom prípade Ikarie odpoveď dala, lež podľa nášho názoru skôr hodnú redakcie vyložene českého časopisu, než časopisu v tom čase ešte jednotného fandomu.
       Musíme si totiž uvedomiť, že čitateľ preferujúci slovenské slovo jednoducho nemal do Ikarie prečo písať. Mal hádam položiť na papier vetu „Milá Ikarie, kúpil som si to a to číslo Vášho časopisu, pretože tam bola SF poviedka po slovensky!“?
       Rozdelenie republiky žiaľ prinútilo fandom rozčleniť sa na slovne deklarované dva kusy jedného celku, i keď máme niekedy pocit, že dnes by sa už skôr mohlo hovoriť o dvoch pomerne izolovaných skupinách.
       Poslednou baštou dobrých vzťahov a spomienok mal ostať PARCON - ako bolo v Ikarii v roku l990 napísané : „československý národní con“(2), snáď ako skutočne posledné pojítko oboch fandomov.
       Je však až zarážajúce sledovať, ako sa menil a dodnes mení postoj časti fandomu k tejto problematike.
       Keď v roku minulom právo organizácie Parconu získala Banská Bystrica, bolo skôr s údivom môžné čítať v Intercome polemický článok(3) SF klubu Nazca okolo Parconu a plánovaného Bohemiaconu. Už samotný fakt, že členovia tohto klubu cítili potrebu sa prakticky ospravedlniť pred možnými útokmi typu „Bohemiacon = Truccon“, ak sme článok pochopili správne, signalizovalo, že je niečo „choré vo fandome domácom.“ Domievame sa totiž, že je právom každého fandomu ktoréhokoľvek štátu, vytvoriť si svoj vlastný najvyšší národný con. Snáď práve tu vyšiel do éteru scifistického sveta signál, že aspoň časť fandomu nebude mať dosť síl a záujmu udržať Parcon ako nostalgickú spomienku.
       To, že organizátorom Bohemiaconu skĺzlo pero i do ako časovo, tak i inak nevhodnej kritiky okolo hlasovania o Parcone, chápeme skôr ako dôsledok rozladenia nad stratenou príležitosťou klubu tento con zorganizovať.
       Problematickejšia však bola reakcia Ikarie. Úvodník čísla 9/94 (4) by sme vedeli chápať ako smútok nad rozbitým fandomom iba v prípade, ak by sme pripustili,že autor tohoto úvodníka je neobratný štylizátor.
       Kým totiž vetu (5) : „... Znovu jsem se přesvědčil, že i když byl v zahraničí (Parcon - pozn.aut.), vlastne tomu tak nebylo....“, je možné považovať za skutočný smútok nad rozčlenením fandomu i republiky, čo si počať s vetou nasledujúcou(6): „...Ale přece jsem jen měl takový divný pocit, jestli se tentokrát někdo znovu nezbláznil, když dal Parcon do zahraničí. Nebo že by Olša byl scifista eventuálně věštec?...“
       Paralela z legendárnym návrhom Olšu jr. usporiadať Parcon v Nemecku bola totiž od základov nelogická, ak už nechceme tvrdiť, že prezrádzala určitú neznalosť danej problematiky autorom vyššie zmieneného úvodníka. Iste, je tragické, že nech sa Parcon po roku l993 usporiadal, či usporiada kdekoľvek, bude stále za hranicou. Avšak na rozdiel od autora úvodníka tvrdíme, že „iba“ pre časť fandomu! Tá druhá bude stále doma! Je skutočne smutné, že Ikarii tento dôležitý fakt akosi unikol.
       A nestalo sa to po naposledy. O niekoľko čísel ďalej (7) v článku o Bohemiacone sa píše: „...Naštestí fanové z Ústí vytrvali ve svém rozhodnutí a uspořádali alespoň celočeský con. Fanům ze Slovenska samozřejme přístup uzavřen nebyl, ale přesto do Ústí téměř nikdo od našich východních sousedů nedorazil...“(8)
       Porovnajúc oba články nie je možné sa ubrániť dojmu určitej schizofrenie. Kým v jednom článku autor vyslovuje údiv nad faktom, že bol Parcon „odklepnutý“ do cudziny,pričom opäť opakujeme, že ako smútok nad rozdelením štátu a fandomu je tento výrok podľa nášho názoru neakceptovateľný, v článku druhom je vyslovené konštatovanie faktu, že z tej cudziny skoro nik Bohemiacon nenavštívil.
       Aby sme si totiž neplietli pojmy. Parcon ešte stále je tým, čím bol v roku l990 (9)i keď by bolo možné navrhnúť inovovanú definíciu Parconu ako conu českého a slovenského fandomu. Ako taký bol prijatý po rozdelení republiky na poradách predsedov SF klubov a nik toto rozhodnutie zatiaľ nezrušil , i keď sa porady predsedov SF klubov od rozdelenia republiky konali. A snáď má preto neodškriepiteľné právo ktorýkoľvek český, alebo slovenský SF klub, ktorý riadne zvíťazí v hlasovaní, tento con usporiadať kde to uzná za vhodné a kedy to uzná za vhodné.Nejaké prípadné operácie s počtami fanov sú nezmyselné. Totiž už základný pomer počtu obyvateľov Čiech a Slovenska automaticky určuje pomer českého a slovenského fandomu minimálne v pomere 2:1. A nepleťme si pojmy: kým bude existovať v tej ktorej republike jeden jediný fan, a ten na porade predsedov SF klubov získa právo organizácie Parconu, tak ho zorganizuje a ostatní fani z druhej republiky sa veru budú musieť na Parcon dostať cez hranice.
       Na rozdiel od Parconu je ale Bohemiacon celočeským conom(10), alebo českým národným conom (11). Snáď je už aj z názvov tohoto conu jasné, že reklamovať účasť fanov zo Slovenska na Bohemiacone je podobný nezmysel, ako reklamovať neúčasť, či malú účasť fanov z Nemecka, Poľska, Rakúska, aby sme spomenuli iba susedov, i keď sme toho názoru, že vzťahy medzi členmi fandomu v Čechách a fandomu na Slovensku sú pravdepodobne hlbšie.Je treba závidieť fandomu v Čechách jeho silu a chuť robiť cony. Je ale potrebné si zároveň uvedomiť, aký con je Bohemiacon. Nikde sme totiž nečítali, že by boli organizátori Miniconov, Istroconov, Tatraconov, Pivconov, Heroconov, Casconov etc. kedykoľvek reklamovali slabú účasť fanov z druhej časti vtedy ešte spoločnej republiky.
       Na základe napísaného potom zostáva úplne nepochopiteľná prvá informácia o tohtoročnom Parcone v Ikarii 3/95, str.50 : SF klub Nazca síce poriada Parcon, ale to sa dozvieme až z článku, pretože v titule svieti Bohemiacon 95.
       Aby sme sa rozumeli - že SF klub Nazca spojil Bohemiacon a Parcon je úplne v poriadku. Veď to urobil napríklad i SF klub 451oF v Košiciach, kedy spojac Cascon s Parconom prezentoval fandomu v roku 1991 známy „schwartzennegerovský „Parcon. Snáď aj naš predpoklad, že i iné zahraničné kluby spájajú Worldcony a Eurocony s menšími conmi, ak ich pravda poriadajú, bude správny.
       Vtip je ale v tom, že organizárorom Bohemicanu 95 a zároveň Parconu 95, zdá sa, akosi nie je jasný rebríček hodnôt jednotlivých conov. A tu je nutné dodať, že ani časopisu Ikarie, ktorá zmienený oznam SF klubu Nazca uverejnila bez komentára, i keď, ako bolo uvedené, sa k problematike conov vyjadruje a tak by aspoň jej mal byť rebríček hodnôt jasný.
       Ako už totiž bolo spomenuté vyššie, nik totiž zatiaľ nezrušil stretnutie Parcon v jeho pôvodnom význame, t.j. ako najvyššie stretnutie dvoch fandomov - českého a slovenského, zatiaľ čo Bohemiacon je, ako to už bolo spomenuté, stretnutím „iba“ českého fandomu, pričom význam Bohemiaconu v žiadnom prípade nemienime ponižovať.
       Snáď by bolo nosením vody do mora, keby sme v ďalšom siahodlho rozoberali,prečo by mal Parcon, ako názov poriadaného conu v prípade, ak dôjde k súbehu conov dvoch: Parconu a akéhokoľvek iného conu, dominovať.
       Snáď si v SF klube Nazca dostatočne neuvedomili, že domestikácia ich prístupu k Parconu vláči za sebou rad časovaných bômb, ktoré vybuchnú možno ani nie v tak ďalekej budúcnosti.
       Nič totiž nebráni,ak sa tohoročný príkad nezmení, aby si v budúcnosti klub, ktorý vyhral právo organizácie Parconu na ten - ktorý rok, nezmenil tento názov „podľa svojích farieb“. A kto sa už o niekoľko rokov bude vyznať v tom, že v spleti conov v Čechách i na Slovensku, i keď ich tak veľa nie je, ktorý bol vlastne ten Parcon?
       Nehovoriac o tom, že potom podľa praxe SF klubu Nazca v budúcnosti nebude možné zabrániť tomu, aby víťazný klub - poriadateľ, propagoval ten svoj Parcon trebárs ako „Debilcon 2000“, lebo bude presvedčený, že napríklad takýto názov pritiahne kopec záujemcov.
       Žiaľ musíme konštatovať, že chybu urobili i naši fanovskí „zákonodarci“, ktorí akosi pozabudli kodifikovať, že právo organizácie Parconu je neoddeliteľné od nemennosti názvu tohoto stretnutia, označujúceho najplnšie a najkomplexnejšie obsah tohoto conu. Doteraz to potrebné nebolo a ostáva nám iba dúfať, že i ostatní organizátori budú natoľko korektní, že túto zvykovú dohodu nebudú porušovať.
       Hrozia tu totiž i ďalšie nálože, ktoré môžu ľahko vybuchnúť priamo na Parcone-Bohemiacone 95.
       Je otázne, ako sa zachovajú členovia Parcorán clubu. Ako dokážu, že boli na Parcone 95, keď aspoň podľa prvej inzercie v Ikarii ide o Bohemiacon, čo bude asi stáť i na všetkých propagačných materiáloch ? Alebo čo víťazi CKČ ? Komu budú vysvetľovať, že právo na CKČ nebolo „čmajznuté“ Bohemiaconom, ale že to bol vlastne Parcon, keď na fotke, či videozázame, budú preberať ceny pred pravdepodobným logom Bohemiaconu ?
       Tu ostáva iba podotknúť, že ak by priamo na stretnutí boli logá Parconu, frflať budú asi všetci tí, ktorí nie sú až natoľko spätí s fandomom (a je ich určite hromada) a teda ktorí prídu na inzerovaný Bomeniacon.
       Áno, môžme sa dohodnúť, že teda preč s byrokraciou, my si to budeme pamätať. Robili to dedovia našich dedov, keď si vytyčovali pozemok. V ten pamätný deň tam na roli dobre zmlátili svoje nezletilé deti, aby si tie v tej bitke a plači zapamätali, kde je hranica. Čo ale, ak my si zapamätáme iba slzy ?
       Ale aby tento článok nebol iba kritikou : kam z konopí:
       - SF klub Nazca prehodí logá
       - SF klub Nazca v krajonm prípade bude propagovať stretnutie pod logom PARCON 95/BOHEMIACON 95
       Ak nie
       - porada „pomazaných hláv“ našich fandomov odníme právo organizácie Parconu SF klubu Nazca
       - alebo tá ista porada vyhlási minuloročný Parcon za posledný so spätnou platnosťou a deleguje na tento rok všetky práva Parconu na Bohemiacon s tým, že tieto práva v roku l996 ponúkne slovenskému národnému conu, nech sa už bude volať akokoľvek, aby potom v roku 1997 prehodila tieho práva späť na Bohemiacon,....
       - samozrejme ak bude slovenský fandom babrák a národný con neurobí, práva sa v tom ktorom roku pridelia opäť Bohemiaconu a samozrejme to bude platiť i naopak
       - českí a slovenskí fani sa stretnú v určený deň a hodinu na hranici, kde vzájomným klbčením zistia, kto je silnejší a silnejší vždy berie všetko
       - nezruší sa iba Parcon, ale absolútne všetky pocty a súťaže a ceny Parconu a bývalého československého fandomu a český a slovenský fandom budú existovať vedľa seba v priateľskom duchu a pri zachovávaní všetkých medzinárodných fanovských konvencií
       - nevieme
       
       Máme totiž pocit, že priama cesta, i keď je bolestivejšia, v obraze budúcnosti je stále čistejšia, ako kľukaté nečisté chodníčky.....
       Za SF klub 451oF
Egon Niczky
       
       Poznámky:
1. List č. 1 In: Ikarie 5/9l, Hvězdný tamtam, str.60
List č. 2 In: Ikarie 9/91, Hvězdný tamtam, str.62
2. viď článok: Jedenáct let československého fandomu, In: Ikarie 1/90, str. 63
3. viď Intercom 13/93, str. 10
4. viď článok: Parcon v zahraničí In: Ikarie č.9/94, str.2
5. viď poznámku č. 4
6. viď poznámku č. 4
7. viď článok: Bohemiacon 94, aneb SF událost roku
In: Ikarie č.11/94, str.52
8. viď poznámku č. 7
9. viď poznámku č.2
10.viď poznámku č.7
viď Interom 3-4/94, str. 1
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK