Logo rubriky
9/1999
  Překlady (další) (167)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1999

Dokázali jsme, že to nedokážeme

(rozbor poklesků, prohřešků a škobrtnutí I. Reitmayera)
       Motto:
       „Mělo by se uvažovat o cíleném odstřelu některých překladatelů, když už není možné poslat tyto svobodné občany, aby raději něco překládali lopatou. Nebo aspoň o zákazu vykonávání povolání (odebrání licence): deset let by ani stéblo přes trávu nesměli přeložit!“
Václav Jamek: O patřičnosti v jazyce
Zdálo by se, že po sžíravém komentáři Jana Vaňka juniora k zprzněným „Modlitbám ke zlomeným kamenům“ není snad k překladatelskému neumění páně Reitmayera co dodat. Z omylu nás však vyvádí konstatování Ivana Adamoviče, že poslední jeho překlad zdá se býti lepším, a hlavně srdceryvný výlev samotného Simmonse, že „díky dobrému překladu a pečlivé četbě můžeme prohlásit, že české vydání Endymionu je první skutečně správnou verzí této knihy.“ Opravena byla některá autorská pochybení a s konečnou platností vyřešena ona veledůležitá otázka, která loď rychlejší než světlo létá rychleji než ostatní.
       Zlepšil se tedy pan Reitmayer?
       „Ani o píďu!“ dodáváme s Olgou Tarnowskou z nesmrtelné Rostenovy knihy.
       V následujícím rozboru pouhých padesáti stránek Reitmayerova překladu ukážeme, co všechno onen neblahý translátor neumí - tato metoda snad připomene snahu středověkých mnichů negativně vymezit Boha vyjmenováním všeho, čím není. (Nechceme však ani v nejmenším naznačovat, že by I. R. požíval božského statusu, ba naopak, co den by měl na kolenou klečet a modlit se ke svatému Jeronýmovi, by ho osvítil.)
       Pro ty, kdož neradi čtou translatologické traktáty, tu předem shrnujeme zásadní nedostatky, jimiž text trpí:
 • Neznalost reálií, ke kterým text odkazuje, i všelikým jiným.
 • Neznalost angličtiny, a tedy nesprávná interpretace originálu.
 • Otrocký překlad, toporný styl a věty, které věru nedávají smysl.
 •        
  Jistou představu o tom, co nás čeká, si můžeme udělat již na začátku. Reitmayer dí: „... lidská duše, jakkoli nezávisle stvořena a reprezentující naši současnou filozofii...“ (human soul, however independently created our philosophy represents it as being). Pročpak by měla duše reprezentovat filosofii? Protože R. nechápe jakoukoli složitější syntaktickou strukturu - tato duše byla totiž podle naší filosofie stvořena nezávisle...
         
         Neznalost reálií
  Tak především netuší tento Faloutův Favorit a Pochop Persea, že Endymion je slavná Keatsova báseň a že by bylo dobré ji prostudovat jak v anglickém originále, tak v českém překladu. K této básni totiž Simmons odkazuje stejným způsobem jako v předešlých dvou dílech - Hyperion i Pád Hyperionu jsou slavnými skladbami onoho romantického básníka, jež Simmons ve svých románech integrálně využívá. Proto je kupříkladu naprosto nesmyslné používat substantivum Kantos (...bez Kantosu), když jde o plurál anglického Canto - tedy Zpěv. Správně tedy Kanta, bez Kant..., nebo Zpěvy, bez Zpěvů.
         Český čtenář se vůbec podivuje, jak se starému básníkovi (jednomu z poutníků ke Štírovi), může říkat básník, když ze sebe chrlí verše zbavené rytmu i rýmů. Srovnejte:
         
         Krásná věc navěky radostí je
         Její nádhera sílí; nikdy se
         nerozplyne
         
         A Thing of beauty is a joy forever:
         Its loveliness increases, it will never
         Pass into nothingness...
         
         Ano, hádáte správně. Jde o první verše Keatsova Endymionu, které se R. ani nenamáhal vyhledat v českém překladu a brutálně je převedl prózou. Scifistům poesie stejně nic neříká, tak proč se snažit, že?
         R. vůbec unikají všechny jemnůstky spojené s poesií - tak například ani netuší, že v češtině nemáme stanzy (50), leč strofy. Slavný výrobce houslí se podle něj zase jmenoval Strandivari.
         Na str. 51 blábolí R. cosi o Goldbergských variacích. Je vidět, že neposlouchá Bacha, jinak by věděl, že těchto 30 slavných skladeb pro cembalo věnoval svému žákovi J. G. Goldbergovi, a my tedy mluvíme o Goldbergových variacích, že.
         Na str. 12 říká o sobě Raul „I had been a shepherd.“, což R. převádí jako „Býval jsem pastevec.“ Hned nato někdo prohodí „Pastevec zní dost biblicky.“ Opravdu??? Biblicky zní slovo pastýř, což by mohl náš Ivo vědět alespoň z Pulp Fiction nebo z Kolji, když už ne z Knihy knih. Ostatně co čekat od překladatele, který svévolně nahradí misál, tedy mešní knihu, Slovem Božím? (24) Co čekat od překladatele, podle nějž se Tři králové jmenovali Gaspar, Melchior a Baltazar?? (47)
         Expertem není tento plzeňský překladatel ani na poli biologie. Místo korálovců zavádí stužkové hady, místo prachobyčejných kachen přichází s mallardy (15), jež loví puškami, když v originálu si na ně berou daleko konkrétnější brokovnice.
         Jazyk práva R. rovněž nic neříká. Větu: „I volunteered to undergo Truthtell or fullscan, but the prosecuting judge protested that such gimmickery was irrelevant, and the Pax appproved judge agreed. My counselor did not file a protest.“ překládá naprosto zmateně: „Dobrovolně jsem se k Pravdomluvu či plnému scanu přihlásil, ale žalobce protestoval, že jde o nevhodnou věc, takže Paxem jmenovaný soudce souhlasil. Můj obhájce protest ani nezaznamenal.“ Správná verze samozřejmě zní... žalobce se ohradil, že takové `vynálezy' jsou irelevantní, a Paxem schválený soudce s ním souhlasil. Můj obhájce proti tomu nevznesl námitku.
         S lítostí musíme konstatovat, že ani v hinduismu nebude tento kletý překladatel extratřídou. Jak jinak by mohl mechanicky překládat: „Chvíli byla známa jako Cynthia, potom Cate... krátce jako Hecate.“ Nu, v angličtině to je „then Cate... short for Hecate“, taková malá slovní hříčka... („Říkala si Hekaté a zkracovala to na Katé“; velmi volně a nepřesně - „Říkala si Hekatka a lidé jí krátce říkali Katka“... ech, ideální řešení asi neexistuje.)
         A s fyzikou je R. rovněž na Štíru :-) , plete si position-fused energy s pozitivní energií (!!) a rychlosti relativistické zaměňuje za relativní.
         
  Plynule se dostáváme k nedostatkům v angličtině a tedy nepochopení originálu.
         Již první věta naznačuje, s jakými tragikomickými přehmaty se ještě setkáme. You are reading this for the wrong reason. (Tuto knihu čtete ze špatného důvodu.) A Reitmayerův překlad - „Tento text čtete se špatným úmyslem.“ Nikoliv! Simmons nepodezírá čtenáře z podjatosti či špatných úmyslů, jenom konstatuje, že důvody, které vás k její četbě vedou, jsou nesprávné.
         Na stejné straně Simmons píše: If you are reading this at all, I would be amazed. (Hodně by mě překvapilo, kdyby se vám tato knížka vůbec dostala do rukou.) Ne tak Reitmayer: „Pokud to pořád ještě čtete, udivuje mě to.“ Rozdíl mezi vůbec a pořád snad ani nemusím vysvětlovat.
         O dva řádky dále: To share these memories is the reason I am writing. Perhaps the motivation is not even to share..., což je přeloženo jako: Důvodem, proč píšu, je právě sdílení takových vzpomínek. Motivem není možná můj podíl... Kdeže! Překladatel si popletl podstatné jméno se slovesem, takže správně (a volněji) - Píšu, abych se s vámi o tyto vzpomínky podělil. Snad k tomu ani nevede touha podělit se, jako spíš...
         Dále už bude následovat suchý výčet chyb s minimálním komentářem.
         I trained as a gardener .... under landscape artist A.H. (Učil jsem se na zahradníka ... u zahradního architekta A. H.)
         Reitmayer: Vycvičili mě jako správce jednoho z pozemků umělce krajináře A. H. (ne, on se jen učil zahradničit NA pozemcích A.H.)
         Lighted cigar není doutník lehký, leč zapálený. (Zvláště když v předchozí větě figuroval doutník tlustý, že?)
         The energy rifle sliced its beam beam across the fen, the narrow shaft of violet light clearly visible in the morning mist. (Ranní mlhu nad bažinou prořízl jasně viditelný paprsek laserové pušky.) (18)
         Reitmayer: Bažinou projel záblesk laseru, v ranní mlze se objevil úzký pruh fialové oblohy. (Bez komentáře.)
         M Herring... was still shaken and pale from his three day resurrection. (M. Herring byl po třech dnech, které zabralo vzkříšení, pořád ještě pobledlý a roztřesený. (22)
         Reitmayer: (M. Herring) byl jako tři dny vzkříšený člověk, pořád roztřesený a bledý...
         Some prisoner in adjoining cell block had screamed most of the last three nights... (Nějaký vězeň v přilehlé cele valnou většinu posledních tří nocí prokřičel)
         Reitmayer: Nějaký vězeň v přilehlé cele poslední noc křičel. (24)
         So you owe the Church a lifetime service, whispered a frenzied voice in the back of my scull, at least you get a lifetime that way. And more lifetimes beyond that. (Tak bys církvi obětoval celý svůj život, našeptával mi horečnatě hlásek v koutku duše, ale přinejmenším bys takhle získal celý život. A další životy po něm. (25)
         Reitmayer: „Takže dlužíš Církvi životní službu, zašeptal šílený hlas v zadní části lebky, i v ??? Alespoň bys tak dostal další život. A další životy po něm.“ (Ty tři otazníky uprostřed věty jsou autentické a svědčí o neuvěřitelném překladatelském a redaktorském šlendriánu.)
         Every synapse in the grey lump, that was personality and memory of Raul endymion, would burn. (26)
         Reitmayer: Všechny dutiny v šedé kůře mozkové... shoří. (Synapse, dutiny, všechno jedno, co?)
         Some wag není „nějaký blbec“, leč „nějaký šprýmař“. (27)
         The stone was too old, details on the floor too ornamental... (Kámen byl až moc starý, kudrlinky na podlaze až moc ornamentální...) (28)
         Reitmayer: ... detaily na podlaze zdobily až příliš složité ornamenty.
         ...town, from which my family took its surname (město, od jehož moje rodina odvozuje své příjmení) (28)
         Reitmayer: město, které si má rodina vybrala za přezdívku.
         ... I have since seen eyes with as much power as his, but nothing in my life to that point had prepared me for the intensity of his gaze. (Od té doby jsem spatřil oči, v nichž se zračilo stejně tolik síly jako v jeho, ale nic z mého dosavadního života mě nepřipravilo na intenzitu jeho pohledu.) (30)
         Reitmayer: Už jsem poznal silné pohledy, ale na intenzitu jeho očí mě nepřipravilo za celý život nic.
         But you have heard some of it? Surely, being born into one of the nomadic shepherd clans of the north, the storyteller has touched on Cantos. (Neříkejte mi, že když pocházíte z jednoho z těch kočovaných pasteveckých kmenů ze severu, že se váš vypravěč o Zpěvech nezmínil?) (32)
         Reitmayer: Jistě. Narodil jste se v jednom z klanů pasteveckých nomádů na severu. Nedotkl se Kantosu váš vypravěč? (Ukázka znepokojující a všudypřítomné tendence rozsekat každou složitější větu na prvočinitele, čímž se značně oslabuje smysl celé promluvy).
         And there were those, who believed none of it, that it was all myth and maundering thrown together to add mystery to the ugly war and confusion that was the Fall. (A byli i tací, kteří ničemu z toho nevěřili a zastávali názor, že jde jenom o mýtus, vyprávěnky splácané dohromady, aby zahalily příšernou válku a zmatky doprovázející Pád hávem tajemství.) (32)
         Reitmayer: A existovali lidé, kteří nevěřili ničemu. Byl to mýtus a nesmysly splácané dohromady jen proto, aby přidaly tajemno k odporné válce a zmatku Pádu. (Totéž v bleděmodrém, ale posun je tentokrát ještě výraznější. Rozseknutím věty podsouvá Reitmayer čtenáři hodnocení objektivní, vypravěčské, nikoli subjektivní mínění lidí, kteří tomu nevěřili. Ach jo.)
         I remained at parade rest. (Zůstal jsem stát v pohovu.) (33)
         Reitmayer: Zůstal jsem stát.
         Technically, I was her guardian. (Přesně vzato jsem byl jejím poručníkem.)
         Reitmayer: Svým způsobem jsem byl jejím ochráncem.
         ...the Crystal monolith, where the soldier was buried. (Křišťálový monolit, kde byl voják pohřben). (34)
         Reitmayer: Křišťálový monolit, kde spálil ten voják... (Věta nedává smysl, ale na to jsme si u páně Reitmayera již zvykli, že?)
         A silence broken only by the soft sounds of his life support equipment. (Ticho rušené pouze tlumeným syčením jeho kyslíkového přístroje.) (36)
         Reitmayer: ticho přerušované jen zvuky životně důležitých přístrojů Martina Silenuse. (Co takhle podívat se někdy do slovníku, Herr Reitmayer?)
         Now only the Pax forces, their puppet Mercantilus and the hated Ousters braved the darkness between stars. (Do temných mezihvězdných dálav se teď odvážili už jen jednotky Paxu, jejich loutky Merkantilové a nenávidění vyvrženci) (38)
         Reitmayer: Temnotě mezi hvězdami se nepostavili /sic!/ jen síly Paxu, jejich Merkantilové a Vyvrženci. (Tedy přesně opak. Ech...)
         ...constant one fiftieth standard g microgravity (konstantní gravitace jedné padesátiny g) (44)
         Reitmayer: centrum si udržuje stabilní jednu pětinu standardní gravitace.
         Chalma forest in the valley below glowed bright yellow. The lapis sky was free of contrails of air traffic. (Chalmové hvozdy v údolí pod ním žhnuly jasnou žlutí. Na lápisově modré obloze se tentokrát netáhly kondenzované páry po letadlech.) (48)
         Reitmayer: Lápisová obloha byla zbavená veškeré dopravy. (Jedna věta chybí, druhá nedává smysl. Jen tak dál, holoubkové perseovští, a zvláště vy, paní Faloutová, takto středoškolská profesorko jazyka českého a odpovědná redaktorko...)
         Reitmayer: věž... obrovský, kamenný, 60 metrů vysoký cylindr (Válec byl asi příliš prozaický...) (53)
         Crude interstellar government... Není „hrubá mezihvězdná vláda“, leč vláda primitivní.
         
  A na závěr několik bonbónků ze skrovné jazykové manufaktury pana Reitmayera.
         Děj událostí mě takto neudiví poprvé. (1)
         Experti tvrdili, že je smrtící hůlka bezbolestným koncem, jaký mohl člověk vymyslet. (26)
         Ten, kdo čeká, zjistí vše. (což takhle - „Kdo si počká, ten se dočká.“?)
         Jako by ztratil spojení s konverzací. (Češi obvykle ztrácejí nit, že.)
         To je vše, co si pamatuji. (Elegantněji: Na víc si už nevzpomínám.)
         Dokázal jsem neprotočit panenky. (Česky: Ovládl jsem se a neobrátil oči v sloup.)
         Lidstvo znovu upadlo do tyranie mezihvězdných dálek. (38)
         Planá bojová pohotovost! (Nikoli, plná boj. pohotovost)
         Z dřeva, z drápů (ale ne, z drátů...)
         Ohnuté prsty rvaly šílenou vteřinu drolící se kámen a prach, vytrhávaly mi nehty a hledaly oporu. (Raul byl asi masochista.)
         Mohli bychom jistě pokračovat dál, vždyť jsme se znechuceně zastavili na stránce 53. Mohli bychom pedanticky (a la Jiran) vypočítávat další překlepy, zbytečná či naopak chybějící uvozovky, chyby ve shodě podmětu s přísudkem, ve vzoru mladý/jarní, ale mělo by to nějaký smysl? Šťavnatější urážky než JVjr. stejně nevymyslím, a tak se spokojím jen se vzkazem ing. Marku Novotnému z elektronické konference - Není pravda, že Endymion je adekvátně přeložen a že se v něm koneckonců slušně vyznat.
         Ano, text je neobyčejně houževnatá struktura a vydrží leccos. Ale zatímco Simmonsův román připomíná pestrobarevnou rajku, Reitmayerovo přetlumočení snad jen zmoklou slepici. Ale kur je kur, no né?
  Viktor Janiš
  Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK