Logo rubriky
11/2003
  Fandom (další) (207)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 2003

Podzimní porada Čs. SF klubů – 10.-12. 10. 2003 Jalovec u Číchova

Presidentský proslov: Ceny fandomu

       Udílení nejvyšších ocenění Čs. fandomu, Mloka a Ludvíka (letos přibyl ještě Drak, ale o něm dnes hovořit nebudu), se poměrně dost často mění, zvláště jeho procedurální složka.
       Mnoho let to probíhalo tak, že na Jarní poradě zástupci klubů vybrali osobnosti nebo organizace, které je v poslední době zaujaly a ty pak byly na nejbližším Parconu dekorovány. Pak, hlavně proto, aby do nominačního procesu bylo vtaženo co nejvíce členů hlasujících klubů, převládla praxe na Podzimní poradě přednést nominace a na Jarní z nich hlasováním vybrat. Mezitím měla probíhat diskuse o nominacích na stránkách Interkomu doprovázená řadou vnitroklubových diskusí. Potom, aby mohl být zohledněn celý uplynulý rok, byl termín nominací posunut na měsíc leden, po jehož uplynutí vyšly v IK, a dál mělo vše probíhat jako v předchozím bodě.
       Toto se moc neosvědčilo, vlastně jen redakci IK přibyl další úkol v podobě upomínání k zasílání nominací, a přiznejme si, že nikdy nebyla ve svém snažení a vymáhání tak úspěšná jako centrální mozek fandomu vytvářený poradou. Proto se interval, v němž lze (do rukou presidenta Fandomu) podávat nominace, prodloužil na dobu od Podzimní porady (včetně) do konce ledna.
       Zdá se, že ale ani tento stav není plně akceptován. Již asi měsíc před touto poradou jsem obdržel nepochybně nezávislé nominace od Randalfa a Melkora. Mohl bych to vyřešit úředním úskokem (a také to tak dopadne) a zacházet s jejich nominacemi, jako bych je dostal až zde.
       Napadlo mě ale, zda tento „spěch“ neodráží zvýšenou zodpovědnost fandomu k udílení našich ocenění a připomenu teď na několika příkladech, že naše ocenění, které mnohdy tak lehkomyslně rozdáváme a jindy naopak stejně lehkomyslně mudrujeme o jejich zrušení, mají u mnohých (zvláště pak nominovaných) fanů velkou váhu.
       Nepředpokládám, že zde někdo nezná případ SFK Avalon, který potom, co nebyl oceněn jím pořádaný Eurocon, na protest vystoupil z naší organizace. (Já k tomu teď dodám jen tolik, že dojmy, na jejichž základě se tak stalo, se podle mého mínění plně potvrdily při Parconské repríze letošního roku a že se tedy nedomnívám, že Fandom udělal chybu, ačkoli mnoho citlivějších fanů a fanynek po emotivním Vaškově odchodu litovalo svého rozhodnutí a zpytovalo svědomí, zda hlasovali dostatečně odpovědně.)
       To však není jediný letošní malér okolo scifistických cen. Po několikaleté odmlce začal české cony navštěvovat polský, a snad bych měl správně napsat polsko-česko-slovenský fanoušek Slawek Sączek (zmínku o jeho působení u nás najdete i v knize Polská ruleta), já sám s ním spolupracoval od roku 1984, kdy začal pašovat do Prahy první klubovky a časopis Fantastiku. Na letošním Parconu Egon Slawka požádal, zda by jako zástupce Polska nezastoupil nepřítomného Sapkowského při rituálech spojených s předáváním Ceny o nejlepší fantasy. Egon bohužel nepostřehl, že Slawek rozradostněný, že je opět mezi námi, byl poněkud indisponován po mnoha přípitcích se všemi čs. přáteli, které po letech potkal, a nepochopil, co po něm Egon přesně chce. Vyložil si věc bohužel tak, že jej Čs. fandom chce nějak vyznamenat k nekulatému 19. výročí, co se v něm pohybuje. Dál snad nemusím pokračovat, všichni si jistě dovedete představit jeho zklamání, když se věc vysvětlila.
       Do třetice tu mám opět případ z letošního roku, který tedy není spojen přímo s Čs. fandomem jako organizací, ale dotkl se mnoha fanů.
       Akademie SF letos dala přednost dobrodružné SF Mirka Žambocha před asi posledním dílem Josefa Nesvadby. Ten byl nicméně na udílení cen pozván a dostalo se mu uctivého přivítání a všech poct, které si zaslouží. Bohužel, když zjistil, že Cena Akademie mezi nimi není, pochopil veškeré své účinkování na Akademii (jmenovité přivítání, rozhovor a předávání cen ostatním) jako součást sadistického žertu vůči své osobě.
       Pokud vám nedošel smysl krátké zprávy v Ikarii č. 8/2003:
       Ondřej Neff a akademie SFFFH
       Ondřej Neff vystoupil z Akademie nejen pro dlouhodob2 (sic) odlišné pojetí jejího vedení od původního záměru, ale také kvůli necitlivému postupu při letošním vyhlašování Mloků (sic).`
       tak to byla brutálně (ale ještě ne dost :-) zkrácená reakce Ondřeje Neffa na tuto událost. Jak jsem kdysi napsal o Nemesis: Kvalita časopisu se projevuje nejen v tom, co tiskne, ale (a to možná hlavně) i v tom, co neotiskne.
       Ikarie se svým několikaměsíčním skluzem reagovala na vyjádření pronesená v situaci, která v době jejího vydání snad již ani neexistovala.
       Pokud čekáte, že na konci tohoto proslovu zazní nějaký návod, jak a komu udílet naše ocenění, tak vás zklamu. Celé je to míněno jen jako apel k maximální zodpovědnosti, které jsme schopni, s tím, že si myslím, že předchozí shrnutí procedurálních náležitostí ceny a případů, kdy se Ceny s fandomem spojené dotkly významně života člověka, nám k tomu dopomůže.
       
Zdeněk Rampas

Program porady

1. Prezence
2. Zpráva o činnosti Rady
3. Zprávy klubů o činnosti
4. Změny ve stanovách ohledně podmínek členství klubů ve Fandomu
5. Vyhlášení nominací a statutu Ludvíka a Mloka
6. Návrh kandidátů pro volbu Rady na nové období
7. Oběd
8. Volba Rady
9. Parcony
10. Blok „Kdo jsme a kam jdeme?“ – život Fandomu, motivace, kdo je kdo, význam Parconu, možná změna stanov, fandománie apod.
       
Zpráva o činnosti Rady, jejích členů a prezidenta Fandomu od Podzimní porady 2002
Zdeněk Rampas: Formálně byly konečně vyřešeny stanovy a jejich nové znění registrováno na ministerstvu vnitra. Hlavní změna se týká ustanovení o neplatících klubech. Byl rovněž upraven statut CKČ. Délka románů je omezena na max. 300 stránek. Pro delší práce je doporučena soutěž Stasa Juhaňáka, rozvolněno bylo rovněž zveřejnění v Mlokovi. Je třeba se zamyslet i nad budoucností vydávání publikace Mlok – zatím to totiž dělá Mirek Dvořák v podstatě ve vlastní režii. Publikaci Kdo je kdo v SF byla zveřejněna na webu, nyní připravuje její doplnění o interaktivní formulář, který by umožňoval opravování existujících hesel a doplňování nových osobností.
Pagi: Koordinoval činnosti Rady; předal Gudrun agendu adresáře klubů. Na Sardenu se mj. věnuje zveřejňování informací o akcích pro fandom – pozvánky na akce i reportáže, apeloval na členy klubů, aby na Sarden zasílali jak informace o chystaných akcích, tak zprávy o proběhlých conech. Dopracoval Statut CKČ.
Dáreček: Dopracoval jednací řád, pomohl dodělat stanovy, s nimiž pak Zdeněk oběhal úřady.
Martin Koutný: Organizuje CKČ a rovněž zorganizoval tuto poradu.
Marvin: Snaží se zlepšit webové stránky Fandomu, které jsou dle jeho slov ve stavu žalostném, i když přibyla řada nových informací. Nejhůř jsou na tom medailonky klubů, které závisejí na aktivitě samotných klubů. Na webu je anketa. Nově zřídil rubriku o CKČ, teď přibudou stanovy a informace o registraci.
Gudrun: Průběžně aktualizuje adresář klubů. Pořád jsou kluby, o nichž nic nevíme, nebo které nechtějí nic říct.
       
       Finance Fandomu
       Zdeněk Rampas přednesl zprávu o finanční situaci občanského sdružení. V pokladně Fandomu je v současnosti 21 tisíc Kč. Vedle pravidelných příjmů ze členských příspěvků a za užití ochranné známky Parcon ještě SFK Avalon vložil jednorázový příspěvek ve výši 4 000 Kč.
       
       Zprávy klubů o jejich činnosti
       Jednotliví účastníci porady se představili a seznámili ostatní s novinkami v činnosti svých klubů od poslední porady. Žádný nový klub nevznikl, stávající kluby se se svojí činností nechlubí ani ji příliš nezveřejňují, v této souvislosti padlo slovo hibernace. Přesto v průběhu roku probíhá značné množství conů, což s touto skromností kontrastuje.
       
       Kontrola prezence
       Z. Rampas provedl kontrolu prezence a kontrolu zaplacení členských příspěvků pro ověření hlasovacích práv klubů. Porady se zúčastnilo celkem 27 klubů s hlasovacím právem.
       
       Kalendář akcí
       Kluby doplnily informace o připravovaných akcích na období do konce roku 2005. Gudrun informovala, že na webu www.scifiworld.cz je již funkční kalendář akcí.
       Mlok za zásluhy a Ludvík
       Martin Koutný rozdal aktualizovaný výtisk statutu obou cen a ústně shrnul hlavní rozdíly mezi oběma cenami a novinky ve statutech. Ludvík se uděluje za období jednoho roku tomu, kdo v uplynulém období výrazně ovlivnil život fandomu u nás, může být udělen jak jednotlivci, tak organizaci, oceněným může být i někdo ze zahraničí. Jeden subjekt může být Ludvíkem oceněn i několikrát (pochopitelně v různých letech). Mlok za zásluhy se uděluje konkrétnímu jednotlivci (výjimečně to může být například autorské dvojici) za celoživotní dílo. Uděluje se jednou za život, je to nejvyšší ocenění Fandomu. Ve statutu je rovněž definováno, jakým způsobem, kdo a kdy může podávat nominace, jakým způsobem se o cenách hlasuje, do kdy lze protestovat. Po skončení porady výsledek vstupuje v platnost a nelze podat žádný opravný prostředek. Jsou též stanoveny podmínky, kdy nemusí být cena udělena.
       Zdeněk Rampas shrnul harmonogram nominací a hlasování. Od podzimní porady se vyhlašují nominace, a to až do konce ledna, tak aby mohly být vyhlášeny nominace skutečně za celý předchozí rok. Nominace by měla obsahovat údaj, kdo nominaci navrhuje, na jakou cenu, koho a proč. Hlasování pak proběhne na jarní poradě. Zdeněk apeloval na zodpovědný přístup při nominování a hlasování. Ceny nejsou jen formální záležitostí, mnozí ocenění (i neocenění) jim přisuzují velký význam – vzpomněl například na rozhořčení Vaška Pravdy, když SFK Avalon nedostal cenu za Eurocon, nebo zklamání Josefa Nesvadby, když v Akademii dostal přednost M. Žamboch.
       Stávající nominace na ceny: Melkor nominuje na Mloka Františku Vrbenskou a na Ludvíka sdružení Avari za uspořádání Taurconu. Zdeněk Rampas nominuje na Mloka Honzu Kantůrka. Dáreček nominuje na Mloka Mio Butoru. Martin Koutný nominuje na Mloka Jiřinu Vorlovou. Další nominace přijímá Zdeněk Rampas do konce ledna 2004.
       
       Volba Rady Fandomu a revizora Fandomu
       Současné Radě skončilo volební období. Nové kandidatury na členy Rady nebyly ohlášeny, stávající členové Rady potvrdili svoji kandidaturu na další funkční období.
       Po obědě proběhlo hlasování o volbě členů Rady Fandomu. Protože bylo přijato pouze pět kandidatur stávajících členů Rady a protože v diskusi nezazněly námitky proti žádnému z nich, Porada rozhodla o blokovém hlasování. Rada byla na další funkční období zvolena 26 hlasy, 1 se zdržel. Složení Rady Fandomu pro následující funkční období: Petr „Pagi“ Holan, Martin Koutný, Kamila „Gudrun“ Sirotná, Lubomír „Dáreček“ Záborský, Martin „Marvin“ Žourek.
       Revizorem Fandomu byla jednomyslně zvolena opět Jolana Čermáková.
       
       Parcony
       Parcon 2004: Z pověření Richada Klíčníka přednesla průběžnou zprávu Jolana Čermáková. Parcon 2004 se bude konat v Brandýse n/Lab. 27-29/8/2004, základní ubytování je zajištěno na koleji Pedagogické fakulty UK (400 míst). Rámcový charakter programu je již připraven.
       Parcon 2005: Bratři Bačkovští tlumočili kandidaturu SFK Avalon (od jarní Porady 2003 nečlen Fandomu) na organizaci Parconu 2005 v Chotěboři v termínu 1-10/7/2005 jako součást celotýdenního Festivalu fantazie – od 1. do 10. července. Hlavní linie by probíhala v kině, v němž by dva až tři filmy vždy oddělovaly nějaký tematický blok přednášek. V hale by se měl konat Gamestar – festival her. Co se ubytování týče, již by měla být k dispozici Obchodní akademie, spaní ve spacácích by bylo v přilehlých školách. Stravování by bylo zajištěno převážně ve Vysočině. Pro setkání a drbání by byl k dispozici bar, prostory v hale (respektive za halou), kavárna v kině a lavičky se stolky venku. plánuje se divadlo. Vstupné by bylo na stejné výši jako letos. Martin Schuster, předseda Rady Čs. Fandomu v SR, ohlásil, že slovenské kluby jednají o možnosti kandidatury na Parcon 2005, ale že v tuto chvíli nemá mandát kandidaturu ohlásit. Jolana Čermáková upozornila, že pro organizaci Parconu 2005 je také zapotřebí brát v úvahu skutečnost, že WorldCon 2005 se koná v Glasgow v termínu 4-8/8/2005. Výsledek hlasování o kandidatuře SFK Avalon na Parcon 2005: 8 hlasů pro, 9 se zdrželo, 10 bylo proti – celkem tedy hlasovalo 27 klubů, což souhlasilo s prezenční listinou. Kandidatura SFK Avalon na Parcon 2005 byla zamítnuta a rozhodování o organizátorovi, místě konání a termínu Parconu 2005 bylo přesunuto na jarní Poradu 2004. Pavel Mikuláštík doporučil, aby ve statutu Parconu byla upřesněna procedura výběru a způsobu řešení v případě, že nebude zvolen žádný kandidát.
       Parcon 2006: předběžný zájem ohlásil Václav Fořtík za SFK Terminus.
       
       Jarní porada Fandomu 2005
       Byl stanoven termín a místo konání jarní porady. Termín: 24. až 25. dubna 2004. Pohoda v Březové prý stále nebude k dispozici, a protože prostředí Jalovce se účastníkům zamlouvalo (s tím, že Martin zajistí dopravu od vlaku stejně kvalitně jako letos), nikdo nebyl proti se za půl roku sejít na stejném místě.
       
       Diskusní blok Kdo jsme a kam jdeme
       V úvodu Pagi formuloval myšlenky o tom, jak podpořit aktivity vedoucí k vzájemné spolupráci, sounáležitosti a komunikaci mezi fany, výměně informací a vzájemnému poznávání. Konkrétně uvedl témata obnovení významu CKČ a Parconu jako motivačního činitele a výkladní skříně Fandomu. V následné diskusi zazněla řada názorů, které se především dotýkaly koncepce Parconu.
       Pagi: Co se klubových programů týče, nejde jen o to, aby kluby připravovaly vlastní pořady, spíše jde o to, aby kluby přivedly do programu zajímavé přednášející, našly je a motivovaly. Rovněž by uvítal větší spolupráci se SAF. Fandom by měl více převzít dramaturgii vyhlašování CKČ a cen Fandomu – Mloka a Ludvíka. Toto vyhlašování by mělo být odděleno od ostatních cen, nyní je to obvykle jeden velký blok, kde se vyhlašují všemožné ceny. Součástí programu Parconu by měly být besedy – o historii, o životě Fandomu, ocenil fotovýstavy, dále Parcon je jedinečnou příležitostí, kdy se mohou vzájemně setkat – a poznat – jednotliví porotci CKČ, kteří jsou jinak rozestrkaní po všech koutech vlasti. Parcon by měl vytvářet pocit sounáležitosti, ne aby se na něm míjelo několik vzájemně oddělených skupin. Nepovažuje multipacky za nejlepší volbu, je to, slovy zemědělské výroby, extenzivní hospodaření místo intenzivního. Avalcon je sice organizačně dobře zajištěn, ale nevyhovuje struktura ubytování. Avalcon by měl být z hlediska těchto kapacit dimenzován tak pro 500 lidí.
       Lukáš Křesina je pesimista. Lidi se specializují. Jsou třeba noví lidé, nová jména – ale o nich se taky musejí ostatní dovědět. Je třeba, aby si pisatelé reportáží všímali i přednášejících – nováčků.
       Daneš „Klingon“ Procházka: V rámci programových linií by mohla být i „fandomová“ linie.
       Pepa Vašát: Fandom by se měl na conech představit. Většina účastníků conů o Fandomu nic neví.
       Gudrun má obavy, že když Fandom bude organizátorům nutit svou představu conu, bude stále míň lidí ochotno Parcon zorganizovat.
       Jiřina Vorlová: Bylo by vhodné mít nejen tématické pořady, ale i „místně“ zaměřený podle jednotlivých oblastí republiky – co se kdy děje v jakém kraji, jaké aktivity se tam pořádají, kam lidé mohou zajít, kde se mohou potkat.
       SFK Avalon: Problém je, jak donutit úzce zaměřené lidi, aby šli na jiné akce. Dá vůbec práci sehnat přednášející.
       Vašek Fořtík navrhuje jakousi místnost Best of the Best – nejzajímavější pořady ze všech linií. Zkusí něco jako linii Fandomu a Best of the Best zavést na Pragoconu.
       Podle Martina Koutného by garanti jednotlivých linií měli komunikovat s organizátory a snažit se dobré věci ze své linie prosadit do hlavního programu.
       Dáreček: Účinkující musejí udělat show. Tím si získají diváky. Diváci se musejí bavit. Návštěvnost conů není jen v tom, kolik to stojí a kolik má linií. Dracon rozhodně nebyl žádný levný con, a přesto to byl jeden z nejnavštěvovanějších conů, protože měl svou dobrou pověst, bylo to skutečně setkání fanů.
       Pavel Mikuláštík: Bude vždy záležet na pořadatelích, jak se rozhodnou. Přímé nařizování čehokoliv rozhodně není dobré. Linie by se měly promíchat do různých sálů, ne aby se lidi zavřeli do jedné místnosti a nevytáhli z ní celý den paty.
       Honza Macháček: Reportáže by neměl psát jeden člověk, ale celý tým, tak aby se pokryly i ty méně významné přednášky.
       
       Lukostřelba
       Součástí programu byla i soutěž v lukostřelbě, kterou zorganizoval pořádající SFK Třesk. Pro zvýšení motivace účastníků byly do funkce terčů povýšeny portréty vybraných osobností fandomu. Po finálním rozstřelu se absolutním vítězem stal Zdeněk Rampas, který tím opět dokázal svoji všestrannost doživotního prezidenta Fandomu.
       
       Zvláštní poděkování patří Martinovi Koutnému a jeho kamarádům ze SFK Třesk Třebíč za organizační zajištění porady a doprovodného programu.
       
zapsala: Jiřina Vorlová, ověřil: Pagi
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK